Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18]

od 2018-10-22 do 2018-11-05

Dodane: 2018-09-18 14:41:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 10:15:03 przez Magdalena Zielińska

 

Zakończony [05.11.2018]

Wyniki naboru [09.11.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 18 września 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 22 października 2018 r. i trwał do dnia 5 listopada 2018 r.) wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 107 454 536,75 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

W związku z zakończeniem badania warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków złożonych w konkursie Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18, ogłoszonym w ramach 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie badania warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/632/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

W związku z koniecznością dokonania  korekty na liście rezerwowej polegającej na umieszczeniu projektu nr RPKP.06.05.00-04-0009/18 - Wnioskodawca Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach liczby porządkowej 5, a projekt nr RPKP.06.05.00-04-0010/18 - Wnioskodawca Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach liczby porządkowej 6 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 10 maja 2019 r. podjął uchwałę zmieniającą Nr 18/736/19. Biorąc pod uwagę powyższe zmianie uległ załącznik dotyczący zestawienia wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów, tj. tabela pn. „Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, ale nie kwalifikują się do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu”.

Zaktualizowane zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informujemy, że w związku z limitem środków na miesiąc wrzesień 2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO może przeznaczyć środki na wsparcie inwestycji na realizację infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Zatem Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1700/19 z dnia 25 września 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zwiększenia dofinansowania dwóch  projektów Wnioskodawców tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BON-TON (projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego teatru, funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910 – etap I”) oraz Gmina - Miasto Grudziądz (projekt pn. „Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury”) 6 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zmianie uległ załącznik dotyczący zestawienia wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami.

Zaktualizowane zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. zatwierdzającą zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach renegocjacji przesunięte zostały środki na działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w celu zabezpieczenia środków na listy rezerwowe dla projektów z konkursów przyprowadzonych w ramach działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zatem Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/147/20 z dnia 5 lutego 2020 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zmianie uległ załącznik dotyczący zestawienia wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z projektami, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Zaktualizowane zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

 Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 22.10.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 05.11.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

a) jednostkę samorządu terytorialnego,
b) związek jednostek samorządu terytorialnego,
c) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
d) samorządową jednostkę organizacyjną,
e) organizację pozarządową,
f) przedsiębiorstwo,
g) partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”[1] oraz wpisujące się w następujący typ projektu:

  1. Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury - rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej do pełnienia funkcji na rzecz kultury.
  2. Wykorzystanie i rozwój charakterystycznych walorów miejscowości uzdrowiskowych[2] –rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach.
  3. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
  4. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem charakterystycznych walorów miejscowości uzdrowiskowych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 2).

W ramach typu projektu nr 2 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach.

Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny, kąpieliska, baseny korzystające ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych, budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, inwestycje dotyczące parków rozrywki i obiektów hotelarskich.

[1] Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), dostępny pod adresem: http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf

[2] W województwie kujawsko-pomorskim status uzdrowiska na podstawie ustawy z 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2017 poz. 1056) posiadają Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec Zdrój.


Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Szczegóły odnośnie wysokości wkładu własnego znajdują się w kryterium B.6 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekroczyć kwoty 15 mln zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50 530 260,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2882 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN
1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: