Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16]

od 2016-06-23 do 2016-07-14

Dodane: 2016-05-23 15:16:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-09 15:07:20 przez Karolina Zawacka

Komunikat [29.12.2016]

Komunikat nr 1 z 29 grudnia 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF)

Załączniki aktualizacja 29 12 2016

Zakończony [14.07.2016]

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 23 maja 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 23 czerwca 2016 r. i trwał do 14 lipca 2016 r.) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF).

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (PDF)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF). 

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 23.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14.07.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:

a) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

ii. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

b) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, związanych z nauczanym zawodem,

c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

d) tworzenie w technikach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

 2. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów stażystów u pracodawców.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5a5b do Regulaminu konkursu.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 9 808 470,59 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  4 000 000 zł.

Maksymalna wartość projektu nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach u pracodawcy” i kwoty 13 000,00 zł.

 

Komunikaty

Komunikat nr 1 z 7 lipca 2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe - obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r. 

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe - obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ

 

Załączniki

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe - obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r.

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe - obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r.

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 23 maja 2016 r.

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 23 maja 2016 r.

Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)