Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18

od 2018-05-24 do 2018-06-07

Dodane: 2018-04-23 14:39:00 przez Krzysztof Musioł

Ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 12:29:30 przez Krzysztof Musioł

Informacja nt. podpisanych umów (23 września 2019 r.)

Informujemy, iż w okresie 06.02.2019-18.09.2019 r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 1 umowę o dofinansowanie po procedurze odwoławczej na kwotę 766 173,75 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Pobierz: Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.1 Osi Priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020 Konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005-18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Lista projektów skierowanych do negocjacji - aktualizacja po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005-18 (13 marca 2019 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji - aktualizacja po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Pobierz: Lista projektów skierowanych do negocjacji - aktualizacja po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005-18

Informacja nt. podpisanych umów w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P (8.02.2019 r.)

Informujemy, iż w okresie 09.01-05.02.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejnych 5 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 4 026 796,90 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Pobierz: Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.1-8.02.2019

Informacja nt. podpisanych umów w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P (4.01.2019 r.)

Informujemy, iż w grudniu 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 17 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 13 756 060,91 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Pobierz: Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.1-4.01.2019

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (27.12.2018r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Załącznik: Korekta Listy projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Załącznik: Lista członków KOP

Zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej dla Poddziałania 8.2.1 RPO WKP (17.12.2018r.)

Zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej dla Poddziałania 8.2.1 RPO WKP

Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmieniony zostaje czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 21 grudnia 2018 r.
Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do dnia 25.10.2018 r. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 31 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. W terminie 85 dni roboczych została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Toruniu cząstkowa Lista ocenionych projektów, na której znalazło się 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Dodatkowo, do powtórnej oceny formalno-merytorycznej zostały skierowane 2 wnioski o dofinansowanie projektu w wyniku procedury odwoławczej. W dniu 8 grudnia 2018 r. zatwierdzona została druga cząstkowa Lista ocenionych projektów, na której znalazło się kolejnych 7 wniosków o dofinansowanie projektu.

Ponadto w okresie przypadającym na proces negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu, WUP w Toruniu prowadził równocześnie ocenę w ramach konkursu dla Poddziałania 8.5.2, w ramach którego do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 18 wniosków o dofinansowanie projektu. Ponadto ocena dokonywana była w lipcu, a więc w okresie urlopowym, co dodatkowo miało wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów
w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18(14.12.2018r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach III cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Załącznik: Korekta Listy projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (6.12.2018r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 6 grudnia 2018 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach II cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

KOMUNIKAT w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.01-IP-04-005/18 (29.11.2018 r.)

Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 29 listopada 2018 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

W treści Regulaminu konkursu zmianie ulegają zapisy przede wszystkim w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. oraz zapisy dotyczące zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w związku z dostosowaniem Regulaminu konkursu do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2367 tj.).

W załączniku do Regulaminu konkursu nr 9 - wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami - wprowadzono zmiany przede wszystkim w związku z wejściem w życie Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, wejściem w życie dnia 02.08.2018 r. pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe (tzw. Omnibus regulation), dostosowaniem umowy do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2367 tj.), wejściem w życie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. oraz wejściem w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

W załączniku do Regulaminu konkursu nr 10 - wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe) - wprowadzono zmiany przede wszystkim w związku z wejściem w życie Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, wejściem w życie 02.08.2018 r. pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe (tzw. Omnibus regulation), dostosowaniem umowy do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2367 tj.) oraz dostosowaniem umowy do zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. oraz wejściem w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

W załączniku do Regulaminu konkursu nr 11 – wzór umowy o partnerstwie - wprowadzono zmiany przede wszystkim w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Dodatkowo wprowadza się zmiany związane z aktualizacją Dz.U., redakcyjne, techniczne lub doprecyzowania nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu i załączników do niego.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 obowiązują od 29 listopada 2018 r.

Pobierz:

Regulamin konkursu z dnia 29 listopada 2018 r.
Załącznik nr 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami
Załącznik nr 10 -Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe)
Załącznik nr 11 - Wzór umowy o partnerstwie

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji - aktualizacja po procedurze odwoławczej RPKP.08.02.01-IP-04-005/18 (22.11.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że zaktualizował Listę projektów skierowanych do negocjacji w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP,08,02,01-IP-04-005/18. Do negocjacji zakwalifikowano 23 wnioski o dofinansowanie projektu.

Pobierz:Lista projektów

Zmiana czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (22.11.2018 r.)

Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/17 17 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaje zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 11 grudnia 2018 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 25.10.2018 r. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym
z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 31 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. W terminie 85 dni roboczych została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Toruniu cząstkowa Lista ocenionych projektów, na której znalazło się 9 zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektu. Dodatkowo, do powtórnej oceny formalno-merytorycznej zostały skierowane 2 wnioski o dofinansowanie projektu w wyniku procedury odwoławczej.

Ponadto w okresie przypadającym na proces negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu, WUP w Toruniu prowadził równocześnie ocenę w ramach konkursu dla Poddziałania 8.5.2, w ramach którego do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 18 wniosków o dofinansowanie projektu. Ponadto ocena dokonywana była w lipcu, a więc w okresie urlopowym, co dodatkowo miało wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców..

Zmiana czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (26.10.2018 r.)

Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaje zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 19 listopada 2018 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 25.10.2018 r. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym
z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 31 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. W terminie 85 dni roboczych została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Toruniu cząstkowa Lista ocenionych projektów, na której znalazło się 9 zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektu. Dodatkowo, do powtórnej oceny skierowane zostały 2 wnioski o dofinansowanie uwzględnione przez IZ w wyniku procedury odwoławczej.

Ponadto w okresie przypadającym na proces negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu, WUP w Toruniu prowadził równocześnie ocenę w ramach konkursu dla Poddziałania 8.5.2, w ramach którego do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 18 wniosków o dofinansowanie projektu. Ponadto ocena dokonywana była w lipcu, a więc w okresie urlopowym, co dodatkowo miało wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (26.10.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Załącznik:Lista członków Komisji Oceny Projektów

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji – Konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (8.08.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że do etapu negocacji w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 zakwalifikowano 22 wnioski o dofinansowanie projektu.

Pobierz:Lista projektów skierowanych do negocjacji

KOMUNIKAT w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (6.06.2018 R.)

Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 6 czerwca 2018 r. zatwierdził zmieniony Regulamin Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

1) W Podrozdziale 1.1 Regulaminu Konkursu oraz w załączniku nr 24 do Regulaminu konkursu tj. w Katalogu maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 wprowadzono zmiany w zakresie możliwości zwiększenia kwot stypendium szkoleniowego, stypendium stażowego, wynagrodzenia w ramach subsydiowanego zatrudnienia oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, a także możliwości zwiększenia wysokości kosztu opieki nad osobą zależną mające na celu umożliwienie reagowania na zmianę stawek wynikających z rewaloryzacji;


2) W załączniku nr 9 - wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami - wprowadzono zmiany w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);


3) W załączniku nr 10 - wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe) - wprowadzono zmiany w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Powyższe zmiany w Regulaminie Konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 obowiązują od 6 czerwca 2018 r.

Pobierz:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

Załącznik nr 10 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe)

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.00-04-005/18

KOMUNIKAT w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 (30.05.2018 r.)

Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 30 maja 2018 r. zatwierdził zmieniony Regulamin Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

 • W Podrozdziale 2.3.1 Wskaźniki rezultatu i produktu dodano następujący wskaźnik horyzontalny, wraz z jego definicją i jednostką miary: Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne;
 • W Podrozdziale 4.3.1 Kryteria ogólne w przypisie dotyczącym kryterium A.2.4 Projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków została wskazana informacja o wysokości kursu euro służącego do obliczenia limitu wartości projektu

Powyższe zmiany w Regulaminie Konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pobierz:Regulamin Konkursu

Zmiany Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 obowiązują od 30 maja 2018 r.

Prezentacje i FAQ ze spotkania informacyjno-promocyjnego

Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursu

Najważniejsze kryteria wyboru projektów oraz tryb oceny projektów

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o Generator Wniosków o Dofinansowanie

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

FAQ

KOMUNIKAT w sprawie niedostępności Generatora Wniosków o Dofinansowanie
w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18

Informujemy, iż na stronie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl pojawił się Komunikat o niedostępności Generatora Wniosków o Dofinansowanie w związku z pracami technicznymi w dniach od 28.05.2018 r. od godz. 16:00 do 29.05.2018 do godz. 08:00.

Prosimy o uwzględnienie niedostępności GWD w procesie składania wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na Konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18.

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18).

Termin od którego można składać wnioski

24 maja 2018 r.

Termin do którego można składać wnioski

7 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data
  i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”; w przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

W obu przypadkach dopuszczalne jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 1. publiczne służby zatrudnienia,
 2. agencje zatrudnienia,
 3. instytucje szkoleniowe,
 4. instytucje dialogu społecznego,
 5. instytucje partnerstwa lokalnego.

 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem i partnerem/ami musi być podmiot/y wskazany/e w wyżej wymienionych punktach 1-5.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:

a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych i biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:

a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:

a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 22 142 040,00 zł, w tym 19 811 298,95 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 330 741,05 zł pochodzi z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Pobierz:

Pobierz: Regulamin konkursu (z dnia 29 listopada 2018 r.)

Wersje nieaktualne

Regulamin Konkursu z dnia 6.06.2018 r

Regulamin konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumencie Procedura odwoławcza RPO WK-P z IP, stanowiącym załącznik nr 31 do Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

 1. Punkt Informacji i Promocji
  tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
  e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl,
 1. Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO
  tel. (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74
  lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57
  lub (56) 669 39 55
  e-mail: wup@wup.torun.pl.

Linki

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie

Pobierz: Regulamin konkursu (z dnia 29 listopada 2018 r.)

Pobierz: zał. 1 - wzór wniosku o dofinansowanie.docx

Pobierz: zał. 2 - Instrukcja wypełniania WND.docx

Pobierz: zał. 3 - Instrukcja użytkownika GWD dla wnioskodawców.docx

Pobierz: zał. 4 - Regulamin_użytkownika GWD.pdf

Pobierz: zał. 5 - Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf

Pobierz: zał. 6 - Karta weryfikacji warun.form. i oczyw. omyłek.docx

Pobierz: zał. 7 - Karta oceny formalno-merytorycznej 20.04.2018.doc

Pobierz: zał. 8 - Karta weryfikacji wniosku po negocjacjach.doc

Załącznik nr 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami

Załącznik nr 10 -Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe)

Załącznik nr 11 - Wzór umowy o partnerstwie

Pobierz: zał. 12 - Wzór wniosku o płatność.docx

Pobierz: zał. 13 - Minimalny zakres danych w zakresie bazy personelu.docx

Pobierz: zał. 14 - Minimalny zakres danych w zakresie uczestników projektu.docx

Pobierz: zał. 15 - Wzór oświadczenia o stosowaniu ustawy Pzp.doc

Pobierz: zał. 16 - Wzór oświadczenia o wyodrębnionym rachunku.xls

Pobierz: zał. 17 - Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku.doc

Pobierz: zał. 18 - Wzór oświadczenia o realizowanych projektach.doc

Pobierz: zał. 19 - Wzór oświadczenia o niedokonywaniu z rachunku wypłat.doc

Pobierz: zał. 20 - Źródła finansowania wydatków SL2014.xlsx

Pobierz: zał. 21 - Zakres rzeczowo-finansowy SL2014.xls

Pobierz: zał. 22 - Zakres rzeczowo-finansowy SL2014 partnerzy.xls

Pobierz: zał. 23 - Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk.pdf

Pobierz: zał. 24-Katalog_maksymalnych_dopuszczalnych stawek_dla_towarow_i_uslug_zmiana 06.06.2018.docx

Pobierz: zał. 25 - Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji_z_lista.pdf

Pobierz: zał. 26 - Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.docx

Pobierz: zał. 27 - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku.docx

Pobierz: zał. 28 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek.doc

Pobierz: zał. 29 - Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec skarbu państwa.doc

Pobierz: zał. 30 - Regulamin KOP.docx

Pobierz: zał. 31 - Procedura odwoławcza RPO WK-P z IP.pdf

Pobierz: zał. 32 - Lista miast średnich.pdf

Pobierz: zał. 33 - Sposób i metodologia dot. efektywności zatrudnieniowej.docx

Pobierz: zał. 34 - Wykaz gmin woj.kuj.-pom. poszk.w wyniku działania żywiołu.docx

Pobierz: zał. 35 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.pdf

Wersje nieaktualne

Pobierz: Regulamin konkursu (z dnia 6.06.2018 r.)

Pobierz: Załączniki (z dnia 6.06.2018 r.)

Pobierz: zał. 9-wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_z_załacznikami.doc

Pobierz: zał. 10-wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_z_załacznikami (kwoty_ryczaltowe).doc

Pobierz: zał. 11 - Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.doc