Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy [konkurs nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17]

od 2017-08-28 do 2017-11-17

Dodane: 2017-07-27 12:43:00 przez Karolina Zawacka

Ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 10:44:29 przez Małgorzata Rybarczyk

 

Komunikat [08.11.2018]

Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17 (PDF)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 8 listopada 2018 r. (PDF)

Załączniki - obowiązują od 8 listopada 2018 r. (ZIP)

Komunikat [14.03.2018]

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Lista członków KOP (PDF)

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17

Komunikat [31.10.2017]

Komunikat nr 3 z dnia 31 października 2017 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 31 października 2017 r.

Komunikat nr 2 z dnia 27 września 2017 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 27 września 2017 r.

Załączniki - obowiązują od 27 września 2017 r.

Komunikat nr 1 z dnia 7 września 2017 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 7.09.2017 r.

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym,
w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00,
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

  1. szkoła dla dorosłych, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub organ prowadzący ww. szkołę/placówkę/ośrodek spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
  2. lider (partner wiodący) – szkoła dla dorosłych, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub organ prowadzący ww. szkołę/placówkę/ośrodek spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkurs oraz partner – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
  3. lider (partner wiodący) – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu oraz partner – szkoła dla dorosłych, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub organ prowadzący ww. szkołę/placówkę/ośrodek spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w kształceniu ustawicznym.
  2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego[1] służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,

b) kursy umiejętności zawodowych zakończone zaliczeniem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

c) pozostałe kursy wymienione w rozporządzeniu w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W celu zapewnienia popytowego podejścia do edukacji osób dorosłych realizacja drugiego typu projektów jest możliwa tylko przy zapewnieniu objęcia każdej osoby indywidualną diagnozą potrzeb i możliwości oraz przy zagwarantowaniu, że wsparcie będzie dostosowane (zarówno pod względem formy, jak i treści) do wyników ww. diagnozy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 45 000 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 37 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 62
w godzinach:

wtorki 13:30 – 15:30

czwartki 12:30 – 14:30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązuje od 8 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 31 października 2017 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 7 września 2017 r.

Regulamin konkursu

Załączniki - obowiązują od 8 listopada 2018 r.

Załączniki

[1] Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).