Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/16]

od 2016-03-29 do 2016-04-15

Dodane: 2016-02-26 07:51:00 przez Monika Rybicka

Zakończony [15.04.2016]

Wyniki naboru [20.04.2016r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 29 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 24 007 037,32 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [28.04.2016r.]

Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszło 16 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła  24 007 037,32 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej [02.08.2016r.]

Etap oceny merytorycznej pozytywnie przeszło 11 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1096/16 z dnia 26 lipca 2016 r. podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 13.663.507,19 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny merytorycznej (.pdf)

Lista negatywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny merytorycznej (.pdf)

Lista wycofanych wniosków na etapie oceny merytorycznej (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/16).


Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 29.03.2016r.

Termin, do którego można składać wnioski - 15.04.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - sierpień 2016r.


Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).


Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.


Kto może składać wnioski?

  • jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
  • inna jednostka sektora finansów publicznych;
  • przedsiębiorstwo komunalne;
  • organizacja pozarządowa;
  • kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;
  • podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1];
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

[1] z wyłączeniem szpitali, których dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej[1] modernizacji energetycznej budynków publicznych[2], w tym m.in.:[3]
a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
c) realizacja mikrokogeneracji[4] lub mikrotrigeneracji[5] na potrzeby własne,
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.


[1] Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.

[2] Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (wyłącznie w zakresie obiektów, których nie dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

[3] Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej.

[4] Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

[5] Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji.


Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.12 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Wartość dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie budynku[1] poddanego modernizacji energetycznej w ramach projektu wynosi nie więcej niż 1 mln PLN.

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), jako budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 000 000,00 Euro (słownie: pięć milionów Euro), tj. 22 267 000,00 zł, (kurs Euro = 4,4534 z dnia 28 stycznia 2016 r.).


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.


Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.


Komunikaty


Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.


Załączniki