Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Łącznie alokacja: 205 973 078 euro

 

Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura drogowa.

- infrastruktura drogowa integralna z siecią TEN-T (drogi wojewódzkie i powiatowe)

 

Priorytet inwestycyjny: Transport multimodalny.

- rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego (integracja transportu kołowego i kolejowego) poprzez zakup taboru autobusowego.

 

Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura transportu kolejowego.

- budowa, modernizacja, rewitalizacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T o znaczeniu regionalnym

- wsparcie inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego (np. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych oraz inne obiekty inżynieryjne).