Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.


Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.
Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

 

Kompetencje

Sprawdź: Regulamin pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 [1]
pobierz: dokument dostępny (.zip)

Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
  • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
  • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
  • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
  • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
  • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.

 

W celu sprawnego funkcjonowania Komitetu i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kujawsko-pomorskim powołane zostać mogą tematyczne Grupy robocze, pełniące funkcję doradczą dla Komitetu.

[1] dokument przyjęty Uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 nr 1/2015 z 16 kwietnia 2015 roku (ze zm.).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SEKRETARIAT KOMITETU MONITORUJACEGO

Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  1. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

Dorota Sawicka

d.sawicka@kujawsko-pomorskie.pl

tel. kom. 571-293-040

 

Karolina Trager

 

k.trager@kujawsko-pomorskie.pl

 

tel.  (56) 62 18 678