Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Dotacje to atrakcyjne bezzwrotne środki dla firm, których działalność i plany rozwojowe wpisują się w obszary szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki regionu. Nie są to jednak środki, które rozwiązywałyby powszechny wśród najmniejszych przedsiębiorstw problem dostępu do kapitału na inwestycje. Temu zaradzić mają zwrotne instrumenty finansowe, czyli wsparcie pozadotacyjne, które w latach 2014-2020 będzie przeznaczone głównie na:

 • wzrost konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • wdrażanie wyników prac B+R,
 • rozwój sektora podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • wzrost efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

 

Formy wsparcia pozadotacyjnego

Udostępniane są dwa rodzaje produktów: dłużne i kapitałowe.

Produkty dłużne to głównie kredyty i pożyczki udzielane ze środków unijnych oraz gwarancje i poręczenia, które ułatwiają pozyskanie finansowania na zasadach komercyjnych. Pożyczki można otrzymać na sfinansowanie inwestycji, które służą rozwojowi firmy.

Drugą formą wsparcia pozadotacyjnego są produkty kapitałowe. Fundusze podwyższonego ryzyka inwestują w dobrze rokujące, głównie innowacyjne przedsięwzięcia. Po kilku latach wycofują zainwestowany kapitał powiększony proporcjonalnie do stopy wzrostu wartości przedsiębiorstwa, odsprzedając udziały pomysłodawcy projektu lub na wolnym rynku.

 

Kto może skorzystać

Środki zwrotne mogą być stosowane w celu wsparcia różnych projektów i różnych grup beneficjentów. Główne grupy objęte wsparciem pozadotacyjnym to:

 1. Firmy należące do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 Produkty skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw, które:

 • rozpoczynają działalność (przedsiębiorstwa typu startup),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości;
 1. Podmioty ekonomii społecznej;
 2. Osoby w wieku 50+;
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

Zasady finansowe

Kredyty i pożyczki udostępniane są przez wybrane instytucje finansowe, np. banki lub fundusze pożyczkowe. Maksymalny okres finansowania to z reguły 5 lat. Zazwyczaj nie jest pobierana prowizja od udzielenia wsparcia, a oprocentowanie może kształtować się na poziomie korzystniejszym, niż te dostępne na rynku komercyjnym.

Poręczenia są udzielane przez fundusze poręczeniowe i pomagają firmom uzyskać środki finansowe na rynku komercyjnym, uzupełniając deficyt w zabezpieczeniu kredytu. Maksymalny okres poręczenia to zazwyczaj 75 miesięcy, jednak nie może on trwać dłużej niż 6 miesięcy od daty wygaśnięcia kredytu lub pożyczki. Poręczenia są udostępniane na bardzo korzystnych warunkach finansowych, a przedsiębiorstwa typu startup mogą je otrzymać nawet bezpłatnie. 

                                                                                                                                                                                                            

 

Zaproszenie do składania ofert w celu wyboru pośredników finansowych, którzy otrzymają środki na przedsięwzięcia służące wsparciu efektywności energetycznej przedsiębiorstw, inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych i odnawialnych źródeł energii
w województwie kujawsko-pomorskim

20 października br. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił postępowanie na wybór instytucji finansowych, których zadaniem będzie uruchomienie produktów finansowych z udziałem środków unijnych:  Pożyczka na OZE, Pożyczki na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach i Pożyczki na efektywność energetyczną w budynkach

Zaproszenie kierowane jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych. Wybrane podmioty udzielać będą wsparcia m.in. samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym realizującym inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wybór zostanie przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur Europejski Bank Inwestycyjny (dalej EBI).

Instrumenty zostaną zasilone środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie do 250 mln zł. Pozostałą kwotę (co najmniej 44 mln zł) zapewnią pośrednicy finansowi. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie co najmniej 294 mln zł. Poniżej prezentujemy podział wartości zamówienia na części odpowiadające obszarom interwencji RPO WK-P.

Lp.

Obszar interwencji RPO

Kwoty alokacji – środki EFRR

1.

Odnawialne źródła energii

do 27 mln PLN

2.

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach

do 160 mln PLN

3.

Efektywność energetyczna w budynkach
(sektor mieszkaniowy)

do 63 mln PLN

Pośrednicy finansowi mają możliwość złożenia oferty dotyczącej jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia

Celem uruchomienia wsparcia jest finansowanie przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej przedsiębiorstw i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozwojowi odnawialnych źródeł energii.

Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców, będzie podlegać zwrotowi do EBI.

Postępowanie jest realizowane przez EBI w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020). Od 29 czerwca 2017 r. EBI pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Niniejsze Zaproszenie opiewa na całą kwotę alokacji dedykowanej instrumentom finansowym w ramach Osi Priorytetowej 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie" RPO WK-P 2014-2020
.

Zawiadomienie o Zaproszeniu znajduje się na stronach internetowych:

http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1440

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:414935-2017:TEXT:EN:HTML&src=0

Zaproszenie do składania ofert jest dostępne po wysłaniu zapytania na adres e-mail: CS-procurement@eib.org wpisując w temacie wiadomości: „MHA-1440 EIB Fund of Funds Kujawsko-Pomorskie – Request for documents”

Termin nadsyłania ofert: 21 listopada 2017 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 22/1035/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 3.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 3

 

30 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 12/498/17  Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 1.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 1

 

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 11/408/17  Strategię Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Wykaz wskaźników w ramach IF

Załącznik nr 2

Kryteria wyboru projektu dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020

Załącznik nr 3

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF

 

Do pobrania również badania składające się na ocenę ex ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020:

Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych

 

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko - pomorskim w latach 2014-2020