Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zasady wydatkowania środków z zaliczki

2018-03-22 10:21 przez Monika Królikowska

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 mogą korzystać z zaliczek w ramach realizowania operacji. Umożliwia to rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 458).


Poniżej przedstawiamy zasady wydatkowania środków z zaliczki, których należy przestrzegać, żeby nie narazić się na negatywne konsekwencje nieprawidłowego rozliczenia zaliczki z unijnej dotacji.

Zasady wydatkowania środków z zaliczki na realizację operacji

 • Zaliczka jest wypłacana na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki.
 • Wszystkie płatności z wyodrębnionego rachunku zaliczkowego należy dokonywać wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 • Z wyodrębnionego rachunku zaliczkowego należy opłacać tylko i wyłącznie koszty kwalifikowalne operacji ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie).
 • Dokonując płatności w tytule przelewu należy podać dokładny numer faktury, rachunku lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej.
 • Pozostałe koszty- w szczególności VAT jeżeli jest niekwalifikowalny, należy opłacić ze środków własnych (inny rachunek bankowy Beneficjenta). Wydatkowanie zaliczki na inny cel (np. bieżącą działalność, koszty niekwalifikowalne operacji, kredyt) będzie skutkować zwrotem środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
 • Nie należy dokonywać wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi zaliczki. Wyjątek stanowi uzupełnienie środków, które zostaną pobrane przez bank z tytułu opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty za dokonanie przelewu. Koszty związane z obsługą rachunku nie stanowią kosztów kwalifikowalnych, więc nie mogą zostać sfinansowane ze środków zaliczki.
 • Zaliczką nie można refundować wcześniej opłaconych wydatków.
 • Zwrot niewykorzystanej lub nieprawidłowo wydatkowanej zaliczki powinien nastąpić do dnia złożenia wniosku o płatność (na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), zgodnie z § 13 ust. 5 umowy o dofinansowanie.
 • Zaleca się, aby Beneficjent dokonujący zwrotu środków niezwłocznie pisemnie poinformował o tym fakcie ZW oraz przedłożył wyciąg z rachunku dotyczącego zaliczki, potwierdzający dokonanie zwrotu.
 • Beneficjent realizujący operację w jednym etapie jest zobowiązany do zwrotu odsetek bankowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku przeznaczonym do obsługi tej zaliczki (chyba że wyrazi zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności w ramach przyznanej pomocy finansowej o kwotę tych odsetek).
 • Dokonując zwrotu, w tytule przelewu zwrotu środków należy zamieścić poniższe dane:
  a) numer umowy o dofinansowanie,
  b) informacja czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki,
  c) numeru decyzji w przypadku zwrotu na podstawie decyzji.
 • W przypadku jednorazowej kwoty wypłacanej zaliczki, złożenie wniosku o płatność musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez Beneficjenta tej zaliczki.
 • Rozliczenie zaliczki lub jej transzy polega na wykazaniu przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność złożonym do instytucji pośredniczącej w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz potwierdzeniu kwalifikowalności tych wydatków przez tę instytucję (Zarząd Województwa) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.2017, poz. 1267).
 • Rozliczenie zaliczki lub jej transzy może polegać również na zwrocie tej zaliczki lub jej transzy, pod warunkiem złożenia wniosku o płatność w wysokości i terminie określonych w umowie o dofinansowanie, nie później niż w dniu złożenia tego wniosku.
 • W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonych w umowie o dofinansowanie, od środków finansowych pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania tych środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

Zasady wydatkowania środków z zaliczki -pobierz plik (.pdf 99Kb)