Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”


Podstawowe informacje

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;
 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy;
 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania;
 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz
 • Pomoc techniczna

Źródłem finansowania programu jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020. EFMR zastąpił Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Samorząd Województwa jako Instytucja Pośrednicząca

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach którego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Priorytet 4. wdrażany jest za pomocą instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Realizacja RLKS w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” ma służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Główną rolę w realizacji priorytetu 4. odgrywają rybackie lokalne grupy działania/lokalne grupy działania (RLGD /LGD) działające na obszarach zależnych od rybactwa, które wdrażają opracowane przez siebie lokalne strategie rozwoju. Podstawowe reguły RLKS zostały przewidziane w Umowie Partnerstwa.

Działania

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  jest realizowany poprzez wdrożenie następujących działań:

 1. wsparcie przygotowawcze,
 2. realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja,
 3. działania prowadzone w ramach współpracy.

Wsparcie przygotowawcze ma na celu podnoszenie kompetencji RLGD/LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju (LSR). Warunkiem rozliczenia przyznanego RLGD dofinansowania jest złożenie wraz z wnioskiem o płatność potwierdzenia złożenia strategii w konkursie na wybór LSR.

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność polega na wspieraniu oddolnych inicjatyw, odpowiadających warunkom określonym w lokalnej strategii rozwoju. Pomoc finansowa w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” jest przyznawana na realizację następujących celów:

 1. podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 2. wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich,
 3. wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,
 4. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,
 5. powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Wybór operacji do finansowania ma charakter konkursu. Kryteria wyboru operacji określa RLGD/LGD w LSR.

Wsparcie bieżącego funkcjonowania RLGD/LGD zapewnia sprawną i efektywną pracę RLGD/LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura RLGD/LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR.

Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej pomiędzy RLGD/LGD lub RLGD/LGD i innymi lokalnymi partnerstwami publiczno-prywatnymi, które realizują LSR. Projekty współpracy będą weryfikowane i wybierane przez samorząd województwa.