Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Umowy PROW i PO Rybactwo i Morze

2022-06-02 8:17 przez Emilia Balicka

W dniu 28.04 br. w Nakle nad Notecią zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie w ramach podejścia Leader z dwóch funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uroczystego wręczenia dokonał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Sosnowski.

Beneficjentami środków zostało 7 gmin z obszaru dwóch lokalnych grup działania: Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Inicjatywa LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.W ramach podejścia LEADER wspierane są operacje mające na celu:

  • wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
  • zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
  • dywersyfikację źródeł dochodu,
  • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów,
  • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
  • rozwój produktów lokalnych,
  • rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
  • rozwój infrastruktury drogowej.

Lokalne grupy działania (LGD) to partnerstwa tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). W całym regionie jest ich 28. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, w którym LGD działają nie tylko na terenach wiejskich, ale też obejmują miasta. Dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze.

Umowy w ramach PROW 2014-2020

Nazwa gminy Tytuł operacji Kwota dofinansowania
 

 

Gmina Szubin

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie  

 

118 656,00

 

Gmina Sadki

Modernizacja Placu zabaw w Bninie i Mrozowie  

79 217,00

Razem:   197 873,00

Umowy w ramach PO „Rybactwo i Morze”

Nazwa gminy Tytuł operacji Kwota dofinansowania
 

 

Gmina Żnin

Odmulenie dna cieku wodnego Rzeki Gąsawki wraz z koszeniem skarpy na odcinku pomiędzy Jeziorem Żnińskim Małym a Jeziorem Skarbienickim  

 

85 000,00

 

Gmina Nakło Nad Notecią

Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179  

30 000,00

 

Gmina Więcbork

 

Monitoring Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu  

23 800,00

 

Powiat Nakielski

Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej w niezbędny sprzęt w celu zabezpieczania obszaru przed kłusownictwem  

14 682,00

 

 

Gmina Rogowo

Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez montaż systemu monitoringu nad Jeziorem Rogowskim oraz przeprowadzenie konkursu i zawodów wędkarskich  

 

29 701,00

Razem:   183 183,00