Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Terminy składania sprawozdań

2019-01-15 12:36 przez Monika Królikowska

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, zobowiązani są na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016, poz. 2076), do składania sprawozdań rocznych oraz końcowych.

Sprawozdania należy przekazać do instytucji pośredniczącej w następujących terminach:
a) końcowe – wraz z wnioskiem o płatność końcową,
b) roczne – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej, chyba że w umowie o dofinansowanie, określono inny termin.

Jeżeli w umowie o dofinansowanie nie określono inaczej, Beneficjent zobowiązany jest do składania sprawozdań rocznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po roku, w którym otrzymał płatność końcową.

Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r., pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wzór sprawozdania i instrukcję można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/