Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa ze stosowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wiąże się konieczność wdrażania postanowień KPON.

Oznacza to, że produkty (w tym usługi) w ramach projektów dofinansowanych w ramach programu muszą być zgodne z wymogami wynikającymi z tego dokumentu, z poszanowaniem zasad równości, wolności wyboru, prawa do niezależnego życia, dostępności i zakazu wszelkich form segregacji.

Z tego względu w procesie wdrażania programu stosowane będą mechanizmy, których celem jest zapewnienie zgodności programu (w tym projektów) z tym dokumentem oraz procedura zgłaszania przypadków niezgodności w tym zakresie (tak działań instytucji, jak i beneficjentów) Komitetowi Monitorującemu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.