Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Instytucje oraz beneficjenci realizujący program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP), zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027*, zobowiązani są do przestrzegania zasad równościowych:

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Oprócz zasad równościowych w systemie wdrażania funduszy europejskich obowiązują również warunki określone w art. 9 rozporządzenia ogólnego**:

przestrzeganie i stosowanie Karty praw podstawowych (KPP)***,

przestrzeganie i stosowanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)****.

Instytucje zaangażowane w realizację programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 mają obowiązek przestrzegania postanowień Karty praw podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na każdym etapie i w każdym procesie realizacji programu, czyli podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, informacji i promocji oraz kontroli programu.

Natomiast Beneficjenci – zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie – zobowiązani są do przestrzegania postanowień tych dokumentów w trakcie realizacji swoich projektów.