Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw dzięki instrumentom finansowym

Dodane 25.10.2017 przez Leszek Nienartowicz

20 października br. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił postępowanie na wybór instytucji finansowych, których zadaniem będzie uruchomienie produktów finansowych z udziałem środków unijnych: Pożyczka na OZE, Pożyczki na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach i Pożyczki na efektywność energetyczną w budynkach.

Zaproszenie kierowane jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych. Wybrane podmioty udzielać będą wsparcia m.in. samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym realizującym inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wybór zostanie przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur Europejski Bank Inwestycyjny (dalej EBI).

Instrumenty zostaną zasilone środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie do 250 mln zł. Pozostałą kwotę (co najmniej 44 mln zł) zapewnią pośrednicy finansowi. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie co najmniej 294 mln zł. Poniżej prezentujemy podział wartości zamówienia na części odpowiadające obszarom interwencji RPO WK-P.

Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw dzięki instrumentom finansowym

Lp.

Obszar interwencji RPO

Kwoty alokacji – środki EFRR

1.

Odnawialne źródła energii

do 27 mln PLN

2.

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach

do 160 mln PLN

3.

Efektywność energetyczna w budynkach
(sektor mieszkaniowy)

do 63 mln PLN

Pośrednicy finansowi mają możliwość złożenia oferty dotyczącej jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia

Celem uruchomienia wsparcia jest finansowanie przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej przedsiębiorstw i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozwojowi odnawialnych źródeł energii.

Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców, będzie podlegać zwrotowi do EBI.

Postępowanie jest realizowane przez EBI w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020). Od 29 czerwca 2017 r. EBI pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Niniejsze Zaproszenie opiewa na całą kwotę alokacji dedykowanej instrumentom finansowym w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie” RPO WK-P 2014-2020
.

Zawiadomienie o Zaproszeniu znajduje się na stronach internetowych:

http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1440

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:414935-2017:TEXT:EN:HTML[&]src=0

Zaproszenie do składania ofert jest dostępne po wysłaniu zapytania na adres e-mail: CS-procurement@eib.org wpisując w temacie wiadomości: „MHA-1440 EIB Fund of Funds Kujawsko-Pomorskie – Request for documents”

Termin nadsyłania ofert: 21 listopada 2017 r.