Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana RPO WK-P 2014-2020

Dodane 13.03.2017 przez Przemysław Mentkowski

Informujemy, że 22 lutego 2017 r. Zarząd Województwa przyjął zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zmiana Programu nastąpiła w trybie art. 96 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. polegającego na zgłoszeniu (notyfikacji) do Komisji Europejskiej wyłącznie tych zmian, które zgodnie z ww. Rozporządzeniem nie wymagają przeprowadzania procedury negocjacji i akceptacji zmian w Programie decyzją Komisji.

Poniżej przedstawiamy zgłoszone do Komisji Europejskiej zmiany dotyczące osi priorytetowych RPO WK-P:

Zgłoszone do Komisji Europejskiej zmiany dotyczące osi priorytetowych RPO WK-P
L.p. Miejsce w dokumencie Zmiana
1 Oś priorytetowa 3

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Sekcja 2.A.9, tab. 7, s. 119

przed zmianą:

KI 043 – 94 824 903

KI 044 – 4 105 336

KI 013 – 60 476 294

po zmianie:

KI 043 – 93 824 903

KI 044 – 3 105 336

KI 013 – 62 476 294

 

KI 013 z alokacją 2 mln euro zostanie przyporządkowana do PI 4e, gdzie realizowane będą również projekty dot. modernizacji oświetlenia publicznego na energooszczędne. Zmiana ta ma na celu formalne i techniczne ułatwienie beneficjentom realizacji tego rodzaju projektów. Spowoduje też zdjęcie wymogu realizacji oświetlenia publicznego tylko w powiązaniu z infrastrukturą na rzecz transportu niskoemisyjnego (KI 043).

2 Oś priorytetowa 5

Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Sekcja 2.A.9, tab. 8, s. 147

przed zmianą:

01 – 205 973 078

po zmianie:

01 – 205 973 078

04

 

Uwzględnienie formy finansowania określonej kodem 04 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne w związku z planowanym zastosowaniem instrumentów finansowych w PI 5b.

3 Oś priorytetowa 6

Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Sekcja 2.A.9, tab. 7, s. 163

przed zmianą:

KI 101 – 15 810 521

KI 055 – 35 530 510

po zmianie:

KI 101 – 12 810 521

KI 055 – 38 530 510

 

KI 055 z alokacją w wysokości 3 000 000 euro zostanie przyporządkowania do PI 9a, do poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Wprowadzona zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców, którzy zgłaszają potrzebę uruchomienia z RPO dodatkowych konkursów tak, by możliwe było wsparcie także infrastruktury usług społecznych takiej jak dzienne domy pobytu, małe domy pomocy społecznej, kluby seniora. Dotychczasowe konkursy wyczerpują alokację w ramach KI 055, stąd postulowana zmiana.

4 Oś priorytetowa 8

Aktywni na rynku pracy

Sekcja 2.A.9, tab. 11, s. 192

przed zmianą:

Kod 03 – 39 777 575

Kod 07 – 28 109 486

Kod 08 – 115 667 588

po zmianie:

Kod 03 – 8 763 959

Kod 07 – 38 420 263

Kod 08 – 136 370 427

 

Zmiana polega na dostosowaniu technicznym zapisów RPO i zachowaniu zgodności kwot wskazanych w tabeli 11 względem odpowiadających im kwot wynikających z zakresu interwencji (Tabela 7: Wymiar 1) danego Priorytetu Inwestycyjnego realizującego wskazany temat uzupełniający EFS.

5 Oś priorytetowa 11

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Sekcja 2.A.9, tab. 9, s. 231

przed zmianą:

Kod 01 – 0 

Kod 02 – 7 250 912

Kod 03 – 29 003 648

po zmianie:

Kod 01 – 10 385 420

Kod 02 – 4 253 937

Kod 03 – 21 615 203

 

Zmiana polega na dostosowaniu technicznym zapisów RPO i zachowaniu zgodności kwot wskazanych przy kodach 01,02,03 względem odpowiadających im kwot wynikających z zakresu interwencji danego Priorytetu Inwestycyjnego realizującego RLKS również na obszarach miejskich.

 

Link otwiera się w nowej karcie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 22.02.2017 r. – ze zmianami po notyfikacji