Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana regulaminu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków POPT na lata 2014-2020

Dodane 15.11.2017 przez Leszek Nienartowicz

W związku z otrzymaniem licznych wniosków od Dotacjobiorców, biorących udział w Konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków POPT na lata 2014-2020, dotyczących wydłużenia terminu kwalifikowalności wydatków w projekcie, Województwo wystąpiło z prośbą do Ministerstwa Rozwoju o zmianę zapisów w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy zmianę zaakceptowaną przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącą treści w punkcie XI termin realizacji projektów, zawartego w Regulaminie Konkursu Dotacji w brzmieniu:

11.2 Termin realizacji projektów:

W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji poniesionych przez gminę nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015 r. Programy rewitalizacji opracowane przed tym terminem nie są kwalifikowalne w tym konkursie. Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31.12.2017 roku. Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę zakończenia ostatniego działania określonego we wniosku o udzielenie dotacji.

Jednocześnie informujemy, iż Gminy, które są zainteresowane wydłużeniem terminu realizacji projektu, powinny przesłać do Urzędu Marszałkowskiego oficjalne pismo z prośbą o zmianę terminu zakończenia projektu. Warunkiem przychylenia się do takiej prośby jest wskazanie przez Dotacjobiorcę, iż działania zaplanowane w szczegółowym budżecie projektu nie zostały zrealizowane i zostaną wykonane w późniejszym terminie. Ponadto, Gminy wnioskujące o wydłużenie terminu realizacji projektu powinny przedstawić zmieniony szczegółowy budżet projektu, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian i podanie ich przyczyn. Dodatkowo informujemy, iż do ww. dokumentów należy dołączyć zmodyfikowany harmonogram transz dotacji.

Pobierz regulamin