Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Dodane 02.11.2021 przez Damian Wiśniewski

Informacje o Zaproszeniu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania propozycji projektów do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (dalej: FEKP).

W odniesieniu do procedur wdrażania FEKP przewiduje się dwa tryby wyboru projektów do dofinansowania. Obok ścieżki konkursowej (konkurencyjnej) dopuszcza się ścieżkę niekonkurencyjną, w której zakłada się również wsparcie projektów o znaczeniu strategicznym.

Projekty o znaczeniu strategicznym to inwestycje istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów FEKP oraz mające istotne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju województwa. Ich realizacja powinna wynikać z dokumentów strategicznych lub implementacyjnych i przyczyniać się do osiągnięcia celów zawartych w tych dokumentach.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o wystosowaniu zaproszenia do zgłaszania propozycji projektowych do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym dla FEKP uznając, iż będzie to gwarantem realizacji przedsięwzięć niezbędnych dla rozwoju województwa.

Zgłoszone propozycje projektów będą podlegały ocenie zgodnie z Zasadami, w szczególności Listą sprawdzającą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zasad.

Pozytywna ocena propozycji projektów będzie miała charakter wstępny, ze względu na konieczność uzgodnienia ostatecznej treści dokumentów takich jak „Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” (dalej: Umowa Partnerstwa) i FEKP z Komisją Europejską oraz trwające prace legislacyjne nad ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Ponadto pozytywna ocena będzie miała charakter warunkowy dla projektów, które powinny wynikać z dodatkowych dokumentów wdrożeniowych, strategicznych. Po ich przyjęciu projekty zostaną poddane ponownej analizie pod kątem zgodności z tymi dokumentami. Ostatecznie dofinansowanie uzyskają tylko te projekty, które spełnią kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący FEKP już na etapie wyboru w trybie niekonkurencyjnym.

Zgłoszone projekty w tym trybie, które ze względu na swój typ i charakter będą mogły być realizowane na obszarze prowadzenia polityki terytorialnej, mogą zostać skierowane do realizacji w ramach tej polityki, w tym również Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostateczna ich weryfikacja będzie następować w procedurze uzgadniania strategii terytorialnych, w tym Strategii ZIT.

 

Terminy

Termin, do którego można zgłaszać propozycje projektów: 3 grudnia 2021 r. (decydująca będzie data i godzina wpływu wersji papierowej i elektronicznej do godz. 13:30).

 

Miejsce i sposób składania propozycji projektów

Propozycje projektów prosimy składać na Formularzu zgłoszeniowym dla propozycji projektu (dalej: Formularz), stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad.

 • w formie elektronicznej (wersja edytowalna Formularza wraz z jego wersją zeskanowaną zawierającą podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych) na adres mailowy: strategiczne@kujawsko-pomorskie.pl
  oraz
 • przesłać oryginał w wersji papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Funduszy Europejskich
Biuro ds. Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Wersja papierowa Formularza musi być tożsama z wersją elektroniczną.

 

Kto może składać propozycje projektów, przedmiot zgłoszonych propozycji projektów

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe wsparcia zostały określone w części „Główne grupy docelowe” w ramach poszczególnych celów szczegółowych projektu FEKP.

Zaplanowane do realizacji projekty powinny przyczyniać się do osiągnięcia zakładanych w projekcie FEKP wskaźników realizacji celów projektu. Zostały one wskazane w części „Wskaźniki” w ramach poszczególnych celów szczegółowych projektu FEKP.

 

Kryteria wyboru propozycji projektów

Propozycje projektowe zostaną ocenione na podstawie Zasad oraz kryteriów wskazanych na Liście sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 2 do Zasad.
W szczególności ich weryfikacja będzie następować pod kątem następujących wymagań dla projektów, które:

 1. mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu;
 2. realizują w istotny sposób cele FEKP;
 3. znajdują się w wykazie projektów kluczowych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XVIII/399/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. lub ich zakres jest wyraźnie opisany w treści tej Strategii;
 4. wykazują oddziaływanie ponadlokalne, regionalne lub ponadregionalne;
 5. wykazują zgodność z treścią projektu Umowy Partnerstwa (lub Umową Partnerstwa – po jej zatwierdzeniu) z uwzględnieniem możliwych odstępstw od wsparcia przypisanego do Programu Regionalnego zgodnie z linią demarkacyjną określonych w załączniku do projektu Kontraktu Programowego (lub Kontraktu Programowego – po jego zatwierdzeniu);
 6. mają znaczenie strategiczne oraz ze względu na swój typ i charakter będą mogły być realizowane na obszarze prowadzenia polityki terytorialnej, mogą zostać skierowane do realizacji w ramach tej polityki, w tym również Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostateczna ich weryfikacja będzie następować w procedurze uzgadniania strategii terytorialnych, w tym Strategii ZIT;
 7. w przypadku projektów z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, warunkiem dostępu do środków będzie realizacja inwestycji w oparciu o dokument z zakresu planowania transportu spełniający ideę planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Do czasu uchwalenia tego dokumentu identyfikacja będzie miała charakter warunkowy. Po uchwaleniu dokumentu zostanie przeprowadzona ponowna analiza zgodności danego projektu pod kątem jego zapisów;
 8. w przypadku projektów dotyczących rozwoju inteligentnych specjalizacji i sieciowania w ramach Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+, dodatkowo sprawdzeniu będzie podlegać ich zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS. Do czasu uchwalenia tego dokumentu identyfikacja będzie miała charakter warunkowy. Po uchwaleniu RIS zostanie przeprowadzona ponowna analiza zgodności danego projektu pod kątem jej zapisów;
 9. gotowość i wykonalność projektu na podstawie przedłożonego harmonogramu przedstawionego w ramach Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Zasad);
 10. stopień realizacji wskaźników FEKP;
 11. wartość projektu analizowana w puli złożonych projektów w poszczególnych obszarach pod kątem dostępnej alokacji w FEKP.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów

Maksymalny przewidywany poziom dofinansowania projektów, w przypadku wybrania ich do wsparcia wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.
W przypadku gdy złożone projekty przekroczą dostępną alokację, Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do negocjacji ostatecznej wartości i zakresu projektów.
Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony po ustaleniu końcowej treści dokumentów takich jak Umowa Partnerstwa i FEKP z Komisją Europejską.

 

Załączniki

 1. Formularz zgłoszeniowy dla propozycji projektu (.docx)
 2. Lista sprawdzająca – ocena propozycji projektu (.pdf)