Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zapraszamy do konsultacji ważnego dokumentu RPO – wydłużony termin

Dodane 26.04.2018 przez Leszek Nienartowicz

W wyniku procesu renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie utworzony Priorytet Inwestycyjny 8B (PI 8B). Priorytet ten przewiduje wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających rejonów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych.

W ramach PI 8B wsparcie będzie również skierowane do, zidentyfikowanych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Uzyskanie ewentualnego wsparcia w ramach tego priorytetu jest uwarunkowane posiadaniem przez samorząd województwa planu działań zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju terytorialnego obszarów objętych wsparciem z PI 8B.

W związku z tym zarząd województwa przygotował projekt Planu działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tutaj), który w przyszłości będzie stanowił wytyczną dla przygotowania i ogłaszania konkursów w tym zakresie.

Projekt tego planu zawiera analizę potencjałów endogenicznych województwa, a także wskazuje na możliwe obszary interwencji w ramach PI 8B:

  • wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego,
  • wykształcenia produktów turystycznych opartych na walorach przyrodniczych,
  • zwiększenia potencjału społeczno-gospodarczego ośrodków regionalnych w oparciu o rozwój funkcji ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz wniesienia do niego ewentualnych uwag (formularz konsultacyjny).

Ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami projektu Planu działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 maja br. postanowił przedłużyć możliwość wnoszenia uwag do tego dokumentu do dnia 31 maja br.

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

26 kwietnia 2018 r.

Aktualizacja: 9 maja 2018r.