Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ważne zmiany w Ustawie OOŚ od 13 maja 2021 r.

Dodane 18.05.2021 przez Mateusz Hering

Nowelizacja nadaje dodatkowe uprawnienia organizacjom ekologicznym oraz stronom postępowania w procesie inwestycyjnym przedsięwzięć, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Wprowadzone regulacje mają zastosowanie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji następczych wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś w zakresie ich zgodności z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach.

 1. Najważniejsze rozwiązania prawne dotyczące etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 • wprowadzenie obowiązku udostępniania treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej;
 • wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji przez organ odwoławczy oraz możliwość zaskarżenia do sądu postanowienia wydanego w tym zakresie;
 • wprowadzenie szczególnej podstawy do wystąpienia przed sądem z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej, który powinien być rozpatrzony przez sąd w terminie 30 dni;
 • wprowadzenie konieczności zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez sąd administracyjny.
 1. Najważniejsze rozwiązania prawne dotyczące etapu wydawania zezwolenia na inwestycję (decyzji inwestycyjnych):
 • zapewnienie zainteresowanej społeczności możliwości wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie jego niezgodności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także określenie warunków formalnych dotyczących odwołania;
 • zapewnienie zainteresowanej społeczności możliwości wniesienia skargi do sądu na zezwolenie na inwestycję w zakresie jego niezgodności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także określenie warunków formalnych skargi;
 • wprowadzenie obowiązku udostępniania treści decyzji inwestycyjnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, a także określenie terminu, w jakim zainteresowanej społeczności przysługiwać będzie od niej odwołanie oraz skarga do sądu administracyjnego;
 • wprowadzenie szczególnej podstawy do wnioskowania przed sądem o wstrzymanie wykonania zezwolenia na inwestycję;
 • ustawa nowelizująca wprowadza także stosowne zmiany w ustawach regulujących proces inwestycyjny, po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, m.in. takich jak: ustawa Prawo budowlane, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • ustawa nowelizująca znosi dotychczasowe ograniczenia dla sądu administracyjnego w zakresie możliwości uchylenia zezwolenia na inwestycję, a także ograniczenia w zakresie stwierdzania nieważności takiego zezwolenia, przy czym zniesienie ograniczeń dotyczy przypadku niezgodności zezwolenia na inwestycję z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
 1. Przepisy przejściowe przewidują, że wprowadzone regulacje dotyczyć będą także – co do zasady – postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Treść ustawy zmieniającej ustawę ooś i niektóre inne ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 784  – link do treści ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000078401.pdf