Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dodane 28.08.2015 przez Małgorzata Chojnacka

Przedstawiamy Państwu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zatwierdzony 26 sierpnia 2015 r. przez Zarząd Województwa dokument został zaopiniowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego (SZOOP), stanowiący dodatkowy dokument uszczegóławiający zapisy RPO WK-P na lata 2014-2020, składa się z części ogólnej zawierającej informacje nt. zakresu wsparcia oraz podstawowych warunków realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz części szczegółowej zawierającej informacje o poszczególnych osiach priorytetowych, działaniach i poddziałaniach. SZOOP uzupełniają załączniki stanowiące integralną część dokumentu. Jednym z załączników są Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020. Załącznik ten będzie aktualizowany i uzupełniany o kryteria zatwierdzane zgodnie z harmonogramem naborów wniosków na kolejne lata wdrażania Programu.

 

Aktualny SZOOP RPO WK-P 2014-2020 znajduje się w zakładce Link otwiera się w nowej karcie Zapoznaj się z prawem i dokumentami.