Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Środki unijne rozwijają region

Dodane 26.02.2020 przez Leszek Nienartowicz

Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprawia się jakość życia w regionie. Aktualnie można pozyskać wsparcie na tworzenie ośrodków pomocowych dla osób potrzebujących wsparcia, nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi oraz pracowni i warsztatów w szkołach zawodowych; osoby poszukujące pracy będą mogły odbyć studia podyplomowe, staże, szkolenia i kursy zawodowe; możliwa będzie budowa oczyszczalni ścieków, także tych przydomowych czy instalacja nowoczesnego oświetlenia ulic.

 

– Do tej pory w ramach naszego RPO podpisaliśmy ponad dwa tysiące umów na łączną kwotę ponad 6,3 miliarda złotych. W każdej, nawet najmniejszej miejscowości regionu widać efekty naszego wsparcia. Powstały nowe przedszkola, kameralne domy dziecka, domy dla seniorów, ścieżki rowerowe czy duże projekty infrastrukturalne. Zapraszam do składania wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Pomoc dla najsłabszych

Aż 63 miliony złotych znajduje się w puli konkursu, którego tematem rozwój usług społecznych. Chodzi tu o tworzenie nowych miejsc opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, między innymi w dziennych domach pobytu, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkań chronionych i wspomaganych, a także rozwoju niestacjonarnych usług opiekuńczych (wolontariat, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe). W ramach konkursu można także uzyskać dofinansowanie na projekty ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Wnioski może składać każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych, koniecznie w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego. Wnioski będzie można składać pomiędzy 9 a 27 marca. więcej na stronie mojregion.eu.

 

Nowe miejsca w żłobkach

Najmłodsi mieszkańcy naszego regionu znajdą swoje miejsca w nowoczesnych żłobkach pod opieką wykwalifikowanej kadry. Dofinansowanie można uzyskać przede wszystkim na  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. Dodatkowo środki będzie można uzyskać także na działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Pula środków w konkursie jest znaczna bo aż prawie 43 milionów złotych. Wnioski można składać do 9 marca. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Kształcenie zawodowe

Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych lub już istniejących obiektów szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne jest tematem konkursu, w którym nabór wniosków trwa do 28 lutego. Pula środków w konkursie wynosi 1,7 mln złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Wsparcie dla osób zwalnianych z pracy

Ouplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla  pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. W naszym konkursie wnioskodawcą może być instytucja mająca co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dla ostatecznych odbiorców przygotuje program, który będzie zawierać: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia oraz wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, która może być uzupełniona o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej. Pula środków w konkursie to 8,2 mln złotych, a nabór wniosków trwa do 13 marca. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Oświetlenie uliczne

Jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie lub w związkach i stowarzyszeniach, samorządowe jednostki organizacyjne lub zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego z terenu wojewódzkiego ZIT-u mogą ubiegać się o dofinasowanie w konkursie dotyczącym modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów  konkursie wynosi 4,5 mln złotych. Wnioski można składać do 29 czerwca. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Infrastruktura wodno-ściekowa

Trzy miliony złotych znajduje się w puli konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego temat jest rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nabór trwa do końca czerwca. Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego, również w związkach i stowarzyszeniach. Wnioski mogą składać również samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Środki będzie można uzyskać na: budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowym, a także instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontrolno-pomiarowych). Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

26 lutego 2020 r.