Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Sieć współpracy – stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych

Dodane 30.10.2019 przez Leszek Nienartowicz

Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczy, jako partner krajowy, w pracach Sieci współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych”, której Liderem jest Województwo Śląskie – reprezentowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – wraz z trzema pozostałymi partnerami krajowymi oraz jednym partnerem zagranicznym: IZ RPO z województwa pomorskiego, IZ RPO z województwa małopolskiego, IZ RPO z  województwa lubelskiego oraz AWO Bezirksverband Potsdam e.V.

Wypracowanie uproszczonych metod w zakresie stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs pn. Wsparcie Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju (dzisiejsze Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Konkurs dotacji, polegał na nawiązaniu współpracy w zakresie koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi RPO, Instytucjami Pośredniczącymi RPO, właściwymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS oraz partnerami, które funkcjonują w otoczeniu obszarów interwencji funduszu. Celem działalności sieci współpracy jest wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego i/lub upraszczającego wdrażanie EFS.

Stawka jednostkowa ma zastosowanie dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczących działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wprowadzenie stawki jednostkowej przyczyni się do ułatwienia beneficjentom przygotowania budżetu, rozliczania kosztów usług opiekuńczych oraz umożliwi efektywniejszą realizację planowanych do osiągnięcia  rezultatów, założonych w ramach projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2019 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano 7 spotkań partnerskich. Pięć spotkań u partnerów krajowych, jedno spotkanie u partnera zagranicznego oraz seminarium upowszechniające u Lidera. W naszym województwie spotkanie odbyło się 26-27 września br. W ramach wizyty studyjnej spotkaliśmy się z Przedstawicielami władz Gminy Płużnica, opiekunami, a w szczególności z Uczestnikami Klubu Seniora w Wieldządzu.

Fot. Województwo Śląskie
Fot. Województwo Śląskie

 

Należy podkreślić, iż stworzona przez Gminę Płużnica sieć klubów seniora stanowi dobrą praktykę tego rodzaju przedsięwzięć. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na spójną i kompleksową koncepcję realizacji wsparcia dla osób starszych w Gminie Płużnica.

 

Fot. Województwo Śląskie
Fot. Województwo Śląskie

 

Wizyta studyjna pokazała, że ocena realizowanego wsparcia przez samych Uczestników jest jedną z najcenniejszych, aby jeszcze efektywniej projektować dalsze formy wsparcia dla osób niesamodzielnych, także w kolejnej perspektywie finansowej.

Fot. Województwo Śląskie
Fot. Województwo Śląskie

 

Podczas wszystkich spotkań Sieci Współpracy opracowano katalogi usług opiekuńczych będących podstawą do wyceny stawek jednostkowych dla usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora. Stawkę jednostkową w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora opracowano dla każdego z 5 województw biorących udział w projekcie.

Lider inicjatywy tj. Województwo Śląskie przetestuje wypracowane rozwiązanie  w ramach  konkursu nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/456.

Opracowane w ramach sieci współpracy stawki jednostkowe zostaną przekazane również Instytucji Koordynującej EFS w celu umożliwienia upublicznienia i upowszechnienia wśród pozostałych Instytucji Zarządzających RPO.

Wartością dodaną inicjatywy jest zwiększenie wiedzy i kompetencji u przedstawicieli sieci współpracy, w zakresie wystandaryzowania katalogu usług opiekuńczych w świadczonych usługach społecznych współfinansowanych z EFS oraz utworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi, w zakresie wypracowania katalogu usług opiekuńczych, stanowiących instrukcje dla Wnioskodawców aplikujących o środki EFS w ramach RPO 2014-2020.