Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO na nowoczesne kształcenie ogólne

Dodane 06.06.2017 przez Leszek Nienartowicz

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na rozwój oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach. Wsparcie trafi między innymi na organizację zajęć językowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, doposażenie pracowni, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wymagających tego uczniów, a także na dokształcanie nauczycieli.

– Rozwijanie kompetencji kluczowych – w tym w dziedzinie języków obcych, nauk ścisłych i informatyki oraz podstawowych umiejętności społecznych to bardzo ważne współcześnie sprawy. Inwestując środki w budowę nowoczesnej oferty edukacyjnej szkół ogólnokształcących odpowiadamy na oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W puli trzech ogłoszonych właśnie konkursów dotyczących wspierania kształcenia ogólnego (dwa z nich w ramach ZIT) jest ponad 47 milionów złotych. O wsparcie mogą aplikować zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i stowarzyszenia oraz inne podmioty prowadzące szkoły. Wsparcie trafi na:

  • realizację działań na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej,
  • indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem zdolnym, między innymi poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu a także organizację zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji,
  • wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym przerwaniem nauki, między innymi poprzez organizację indywidualnej ścieżki wsparcia i zajęć wyrównawczych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy,
  • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych między innymi poprzez zakup wyposażenia pracowni,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
  • realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Nabory wniosków o wsparcie rozpoczną się 30 czerwca i potrwają do 21 lipca (ZIT) oraz 31 lipca. Poziom dofinansowania może wynieść 85 procent wydatków kwalifikowanych projektu. Rozstrzygnięcie planowane jest w styczniu 2018 roku.

Szczegóły na temat naborów:

Wsparcie w ramach RPO kierujemy też na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie. W aktualnym naborze wniosków do rozdysponowanie są środki na wyposażenie warsztatów i pracowni nauki zawodu, organizację dodatkowych zajęć oraz praktyk i staży u pracodawców, a także kursy dokształcające dla nauczycieli. Więcej

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego