Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przygotowanie do naboru członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Dodane 19.10.2022 przez Leszek Nienartowicz

Trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia perspektywy finansowej 2021-2027. Przewidywany termin przyjęcia przez KE programu Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza na lata 2021-2027 przypada na grudzień br. Aby rozpocząć jego wdrażanie
i  ogłaszać nabory konieczne jest  powołanie Komitetu Monitorującego  programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje rozpocząć  w najbliższym czasie nabór członków do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza na lata 2021-2027.

Po ustaleniu struktury udziału stron przedstawicieli różnych środowisk w pracach, procedury  i kryteriów wyboru członków, zostaną rozesłane zaproszenia do podmiotów o wskazanie swoich przedstawicieli, którzy wejdą w skład KM.

Proces naboru będzie odbywał się zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1058z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r.

Kryteria, jakie powinni spełniać przedstawiciele wyznaczeni do prac w Komitecie Monitorującym:

a) wykształcenie wyższe,

b) posiadanie kompetencji, wiedzy i doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programu lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Programu,

c) znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,

e) dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Toruń lub posiedzenia wyjazdowe w na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

f) posiadanie tzw. miękkich kompetencji, umożliwiające efektywne sprawowanie funkcji w KM: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowiska, które członek KM reprezentuje,

g) Kryterium dodatkowe (preferowane):

– doświadczenie w pracach Komitetu Monitorującego, Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów

– aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie Programu

h) posiadanie nieposzlakowanej opinii

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru członków do składu KM- listopad 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Komitetu Monitorującego w Departamencie Funduszy Europejskich (Dorota Sawicka, tel. 571-293-040, e-mail d.sawicka@kujawsko-pomorskie.pl )