Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przechowywanie dokumentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Dodane 01.10.2018 przez Leszek Nienartowicz

Zgodnie z art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Instytucja Zarządzająca zapewnia, że wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące wydatków i audytów danego programu operacyjnego są przechowywane do wglądu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu przez okres trzech lat od zakończenia programu operacyjnego.

W kontekście przytoczonego zapisu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż w dniu 16 lipca 2018 r. nastąpiła wypłata salda końcowego dla RPO WK-P na lata 2007-2013.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów, obowiązujący termin umowny przechowywania dokumentacji związanej ze zrealizowanymi projektami został przedłużony do dnia 16 lipca 2021r.

Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

Opracował: Departament Wdrażania EFRR