Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Podpisaliśmy umowy na realizacje projektów w ramach Działania 8.1. RPO WK-P 2014-2020

Dodane 21.09.2015 przez Karolina Dąbrowska

31 sierpnia 2015 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość ww. umów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 53 623 439,25 zł.

 

Wsparcie dla ponad 5 000 bezrobotnych

W ramach projektów wsparciem zostanie objętych 5 650 osób bezrobotnych (w tym osoby długotrwale bezrobotne) powyżej 29 roku życia. Wśród osób, które zostaną objęte wsparciem 1 388 będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej oraz 273 osoby z niepełnosprawnościami.

 

Obszary wsparcia

W ramach projektów PUP realizowane będzie wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego osób bezrobotnych (z wyłączeniem robót publicznych) tj.:

  1. wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym: działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych);
  2. instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (w tym: rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych);
  3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (w tym: programy staży, wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, subsydiowane zatrudnienie);
  4. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  5. Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

    W projektach powiatowych urzędów pracy musi zostać osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie 43%.