Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Pierwszy nabór wniosków z nowego RPO WK-P 2014-2020

Dodane 07.07.2015 przez Leszek Nienartowicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych, adresowany do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Działania prowadzone są w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 13 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w wersji papierowej:

w godz. 7.30-15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (pokój nr 2, VII piętro), ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

albo elektronicznej:

przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu od 13 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 roku

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany musi być w terminie: od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

Kwota  dofinansowania wynosi w 2015 roku 44 750 700,00 PLN oraz w 2016 roku 13 425 210,00 PLN. Maksymalna liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 5 818.

Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

  • Punkt Informacji i Promocji
    tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
    e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl
  • Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP
    tel. (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 69
    e-mail: wup@wup.torun.pl