Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – wyniki

Dodane 01.09.2016
Wyniki konkursu [01.09.2016]
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków o przyznanie dotacji. Po weryfikacji formalnej 104 wnioski o przyznanie dotacji skierowano do oceny merytorycznej. W wyniku zakończenia oceny merytorycznej i zarekomendowaniu przez Komisję konkursową wniosków przeznaczonych do dofinansowania, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji oraz listę wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków 51 gmin otrzyma dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na łączną kwotę dofinansowania 2 430 403,45 PLN.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich złożonych wniosków o przyznanie dotacji w odpowiedzi na konkurs (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji(.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji(.pdf)


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Celem konkursu jest udzielenie dotacji gminom województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, a tym samym wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski: 01.03.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 15.04.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Głównej Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady).

Wnioski przesłane:

1) w inny sposób niż określony w powyżej (np. telefaksem lub tylko pocztą elektroniczną),

2) dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany powyżej,

3) przesłane po upływie wyznaczonego terminu,

nie będą rozpatrywane.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska zlokalizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W Konkursie preferowane będą gminy charakteryzujące się najgorszą sytuacją społeczno-gospodarczą w regionie, dla których syntetyczny wskaźnik rozwoju gmin, opisany w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu dotacji, osiąga poziom poniżej średniej określonej dla wszystkich gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Preferowanie będzie polegać na przyznaniu dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3b do Regulaminu konkursu dotacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz wymaganiami określonymi w dokumencie pn. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Całkowita wartość dotacji dla jednego Wnioskodawcy nie może przekroczyć 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Dotacja zostanie przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków na rachunek bankowy Dotacjobiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków finansowych przeznaczonych na dotację dla gmin z województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 4.625.782,20 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy). Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Zarządu Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.zablocka@kujawsko-pomorskie.pl podając w temacie Programy rewitalizacji POPT.

Regulamin konkursu

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu

Załączniki

Logotypy

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

Prezentacje ze spotkań informacyjnych w dniach 15.02.2016 r. i 22.02.2016 r.