Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nie zwracamy środków z dotacji celowej w ramach projektów EFS

Dodane 21.12.2018 przez Karolina Zawacka

IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 informuje o braku konieczności zwrotu z końcem roku niewydatkowanej części dofinansowania pochodzącego ze środków dotacji celowej z 2018 r. w ramach projektów realizowanych w zakresie EFS.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 3 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o braku konieczności zwrotu z końcem roku niewydatkowanej części dofinansowania pochodzącego ze środków dotacji celowej z 2018 r. w ramach projektów realizowanych w zakresie EFS.

W przypadku realizowanych projektów, w ramach których umowy zostały zawarte (z wykorzystaniem wzoru umowy obowiązującego od stycznia 2018 r.) w wyniku rozstrzygnięcia konkursów rozpoczętych po dniu wejścia w życie rozporządzenia, brak wspomnianego obowiązku wynika wprost z prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku realizowanych projektów, w ramach których umowy zostały zawarte (z wykorzystaniem wzoru umowy obowiązującego do grudnia 2017 r.)  przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz realizowanych projektów, w ramach których umowy zostały zawarte (z wykorzystaniem wzoru umowy obowiązującego do grudnia 2017 r.) w wyniku rozstrzygnięcia konkursów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 rozpoczęła procedurę aneksowania umów w zakresie dokonania stosownych zmian zapisów w kontekście zniesienia obowiązku zwrotu przez beneficjentów przedmiotowych środków.

Ze względu na znaczną ilość umów podlegających aneksowaniu oraz znaczną w chwili obecnej ilość zadań do wykonania przez IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie rozliczania realizowanych projektów procedura aneksowania umów zostanie zakończona z początkiem 2019 r. Biorąc jednak pod uwagę kontekst wprowadzanych w umowach docelowych zmian oraz kontekst wprowadzonych w ramach wspomnianego powyżej rozporządzenia zapisów mających na celu przede wszystkim zapewnienie płynności realizacji projektów oraz zniesienie obciążeń administracyjnych zarówno po stronie beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w rozliczanie projektów IZ RPO WK-P na lata 2014-2020, uznając w obliczu powyższych okoliczności dokonywanie zwrotu z końcem roku niewykorzystanych środków dotacji celowej z 2018 r. za bezzasadne, zwalnia beneficjentów z niniejszego obowiązku.

W związku z powyższym IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 informuje, iż w odniesieniu do wszystkich projektów realizowanych w zakresie EFS nie zachodzi konieczność zwrotu z końcem roku niewydatkowanej części dofinansowania pochodzącego ze środków dotacji celowej z 2018 r. Przedmiotowe środki powinny zostać zwrócone dopiero w ramach końcowego rozliczenia projektu, tj. nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Wszyscy beneficjenci zobowiązani są zatem do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku gdy z ostatecznego rozliczenia projektu wyniknie, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane, beneficjent powinien zwrócić tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.