Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020

Dodane 18.09.2020 przez Leszek Nienartowicz
Link otwiera sie w nowej karcie
Komunikat [25.03.2021]

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru nr 1/2020

Informacje o naborze

Województwo Kujawsko-Pomorskie, poprzez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostkę Realizującą Projekt, Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” (nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020).

Przedłużeniu ulega termin rozstrzygnięcia naboru według następującego terminarza:

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 17.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – do 31 maja 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17.01.2021 r.

Link do naboru nr 1/2020 i pozostałych załączników:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-srodowisko/36233-nabor-wnioskow-o-powierzenie-grantow-nr-1-2020

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostki Realizującej Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska – Jednostka Realizująca Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania

odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

tel. 56 – 62 – 15 – 835

email: grantyPSZOK@kujawsko-pomorskie.pl

Zaktulizowane załączniki:

Informacje o naborze

Województwo Kujawsko-Pomorskie, poprzez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostkę Realizującą Projekt, Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” (nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020).

Link ogłoszenia zamieszczonego na stronie. www.kujawsko-pomorskie.pl:

https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-srodowisko/36233-nabor-wnioskow-o-powierzenie-grantow-nr-1-2020

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 17.10.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – marzec 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (I piętro, pokój nr 203).

 

Sposób składania wniosków o powierzenie grantów

Formularz wniosku o powierzenie grantu w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantu, w terminie naboru.

Wniosek może być dostarczony:

  • – osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • – poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Wniosek, składany osobiście lub przez posłańca, należy złożyć w godzinach przyjęć obywateli w Urzędzie Marszałkowskim, tj.: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.30, w piątki od 8.00 do 13.30.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o powierzenie grantu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  1. jednostkę samorządu terytorialnego,
  2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
  3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  4. samorządową jednostkę organizacyjną,
  5. przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie (grant)?

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano zadania dotyczące inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażenie/doposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

 

Kryteria wyboru Grantobiorców

Kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantów.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań (udzielonych grantów)

Maksymalny poziom grantu ze środków EFRR wynosi 81,71% wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną.

W przypadku zadań objętych pomocą publiczną maksymalny poziom grantu powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantu.

Maksymalna wartość grantu – 199 999 euro.[1]

Wartość wydatków kwalifikowalnych zadania nie może przekroczyć 2 mln zł i zadanie powinno obsługiwać do 20 tys. mieszkańców (warunki te muszą być spełnione łącznie).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na granty

Wielkość środków przeznaczonych na granty wynosi 7 687 041,46 zł, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach przedmiotowego naboru  zawiera załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantów.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostki Realizującej Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska  – Jednostka Realizująca Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”           
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
tel. 56 – 62 – 15 – 835
email: grantyPSZOK@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

[1] Grantobiorca wypełniając wniosek o powierzenie grantu do obliczenia wartości grantu powinien zastosować kurs euro z dnia podjęcia uchwały nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację własnego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, tj. z dnia 1 lutego 2019 r. (1€ = 4,2706 zł). W przypadku podpisania umowy o powierzenie grantu nastąpi przeliczanie kwoty grantu według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego euro na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu.