Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór partnerów do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2021”

Dodane 21.04.2021 przez Leszek Nienartowicz

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza:

nabór partnerów do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2021”

ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2021.

Głównym celem Partnerstwa jest organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

Działania planowane w ramach projektu: przygotowanie wraz z liderem projektu (Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumentację konkursową, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja i rozliczenie, a także utrzymanie trwałości projektu.   

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności partnerów zostanie ustalony po wyborze partnerów w Umowie partnerskiej.

Partnerami projektu mogą być podmioty:

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowa jednostka organizacyjna;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego;
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • państwowa jednostka organizacyjna;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru Partnerów: wybór Partnerów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru Partnerów zawarte w Regulaminie naboru partnerów.

Wartość dofinansowania poszczególnych partnerów zostanie dostosowana do wysokości alokacji jaka jest przewidziana w naborze.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku braku zmiany załącznika nr 5 Wykaz projektów pozakonkursowych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 21.05.2021 r.

Sposób składania zgłoszeń:

 1. Ofertę, czyli formularz ofertowy wraz załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach wpiętych w segregator/-y, a formularz ofertowy łącznie z budżetem imprezy kulturalnej dodatkowo także w formie elektronicznej, jako osobne pliki do edycji (np.
  w rozszerzeniu .doc i excel) na JEDNYM nośniku np. CD w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2021 – nabór partnerów”.
 2. Oferta może być dostarczona:
 • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu,
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania. 

Miejsce składania zgłoszeń:

 1. Punkt Informacyjno-Podawczy – pawilon przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu , Pl. Teatralny 2. 
 2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Punktu  od poniedziałku  do  piątku:
 • – w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,
 • – we wtorki od 8.00 do 16.30,
 • – w piątki od 8.00 do 13.30.

 
Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru partnerów w celu przygotowania
i wspólnej realizacji imprez kulturalnych.

Załączniki do Regulaminu naboru partnerów:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w Rozdziale
4 ust. 3 Regulaminu naboru partnerów

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania formularza oferty

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania załączników do oferty

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Dybowska, tel. 56 62 18 284, e-mail m.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl

Ewa Krysztofiak, tel. 56 62 18 774, e-mail e.krysztofiak@kujawsko-pomorskie.pl

 

Załączniki:

Ogłoszenie naboru partnerów 2021

Regulamin naboru partnerów 2021

Zał. nr 1 do naboru partnerów formularz oferty 2021

Zał. nr 1 do formularza oferty D2 tabela budżet imprezy 2021

Zał. nr 2 do naboru partnerów Instrukcja wypełniania formularza oferty 2021

Zał. nr 3 do naboru partnerów Instrukcja wypełniania załączników 2021

Zał. nr 2 do formularza oferty

Zał. nr 4 do formularza oferty

Zał. nr 5 do formularza oferty

Zał. nr 6 do formularza oferty

Zał. nr 7 do formularza oferty

Zał. nr 8 do formularza oferty

Zał. nr 10 do formularza oferty

Zał. nr 11 do formularza oferty

Zał. nr 12 do formularza oferty

Zał. nr 17 do formularza oferty

Zał. nr 19 do formularza oferty

Zał. nr 20 do formularza oferty

Zobowiązanie dot. e-lekcji

Wzór umowa partnerska 2021

Kryteria wyboru projektów

Wzór umowa partnerska 2021_Zał. nr 2 opis faktury

Wzór umowa partnerska 2021_Zał. nr 2 opis faktury z instrukcja wypełniania

Wzór umowa partnerska 2021_Zał. nr 3 sprawozdanie końcowe

Wzór umowa partnerska 2021_Zał. nr 4 oświadczenie ilość odbiorców