Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór partnerów do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” (zmiana terminu)

Dodane 26.04.2019 przez Leszek Nienartowicz

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza:

nabór partnerów do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019”

ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019.

Głównym celem Partnerstwa jest organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

Działania planowane w ramach projektu: przygotowanie wraz z liderem projektu (Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumentację konkursową, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja i rozliczenie, a także utrzymanie trwałości projektu.   

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności partnerów zostanie ustalony po wyborze partnerów w Umowie partnerskiej.

Partnerami projektu mogą być podmioty:

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowa jednostka organizacyjna;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego;
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • państwowa jednostka organizacyjna;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru Partnerów: wybór Partnerów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru Partnerów zawarte w Regulaminie naboru partnerów.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku braku zmiany załącznika nr 5 Wykaz projektów pozakonkursowych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 7 maja 2019 r.

Sposób składania zgłoszeń:

 1. Ofertę, czyli formularz ofertowy wraz załącznikami należy złożyć w wersji papierowejw 2 egzemplarzach wpiętych w segregator/-y, a formularz ofertowy łącznie z budżetem imprezy kulturalnej dodatkowo także w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu, jako osobne pliki do edycji (np. w rozszerzeniu .doc i excel) na nośniku np. CD w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019 – nabór partnerów”.
 2. Oferta może być dostarczony:

  • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu,
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
   w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania. 

Miejsce składania zgłoszeń:

 1. Punkt Informacyjno-Podawczy  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter. 
 2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Urzędu  od poniedziałku  do  piątku:
  • – w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,
  • – we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru partnerów w celu przygotowania
i wspólnej realizacji imprez kulturalnych.

Załączniki do Regulaminu naboru partnerów:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy  wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w Rozdziale 4
ust. 3 Regulaminu naboru partnerów

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania formularza oferty

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania załączników do oferty

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

Pani Małgorzata Dybowska, tel. 56 62 18 284, e-mail m.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl

Pani Ewa Przyziółkowska, tel. 56 62 18 774, e-mail e.przyziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Pan Maciej Orzechowski, tel. 56 62 18 418, e-mail m.orzechowski@kujawsko-pomorskie.pl

Uwaga: w dniu 17.04.2019 r. została zmieniona Instrukcja wypełniania załączników w zakresie okresu kwalifikowalności wydatków. Zapis po zmianie pkt 8. „Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności wydatków”, ppkt a), str. 9: „zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w Regulaminie naboru (tj. między 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2020 r.).

Uwaga: w dniu 26.04.2019 r. zostały uaktualnione „Regulamin naboru partnerów” oraz „Ogłoszenie naboru partnerów” w zakresie daty składania ofert, która została zmieniona z 2.05.2019 r. na 7.05.2019 r.

Załączniki:

Kryteria wyboru projektów

Ogłoszenie nabory partnerów 2019 (zmiana z 26.04.2019)

Regulamin naboru partnerów 2019 (zmiana z 26.04.2019)

Zał. nr 1 do formularza oferty D2 tabela budżet imprezy 2019

Zał. nr 1 do naboru partnerów formularz oferty 2019

Zał. nr 2 do formularza oferty

Zał. nr 2 do naboru partnerów Instrukcja wypełniania formularza oferty 2019

Zał. nr 3 do naboru partnerów Instrukcja wypełniania załączników 2019 (wersja 17.04.2019)

Zał. nr 4 do formularza oferty

Zał. nr 5 do formularza oferty

Zał. nr 6 do formularza oferty

Zał. nr 7 do formularza oferty

Zał. nr 8 do formularza oferty

Zał. nr 9 do formularza oferty

Zał. nr 11 do formularza oferty

Zał. nr 12 do formularza oferty

Zał. nr 17 do formularza oferty

Zał. nr 19 do formularza oferty

Zał. nr 20 do formularza oferty

Wzór umowa partnerska 2019

Wzór umowa partnerska 2019_Zał. nr 2 opis faktury

Wzór umowa partnerska 2019_Zał. nr 3 sprawozdanie końcowe

Wzór umowa partnerska 2019_Zał. nr 3 zestawienie wydatków

Wzór umowa partnerska 2019_Zał. nr 4 oświadczenie ilość odbiorców

Wzór umowa partnerska 2019_Zał. nr 5 podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta