Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór partnera do projektu pn. „Moje i Twoje Przyrody Ostoje – ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego”

Dodane 07.07.2017 przez Leszek Nienartowicz

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 dla osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Priorytetu 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę, Celu szczegółowego: Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie, Schematu: Inwestycje w zakresie zwiększania ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI.

W załączeniu do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Formularz zgłoszenia
  3. Formularz oceny zgłoszenia
  4. Pytania i odpowiedzi

Informacja o wynikach naboru

Osoba odpowiedzialna: Justyna Jachymska

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego