Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór kandydatów na ekspertów – RPO WK-P – Rynek Pracy

Dodane 29.03.2017 przez Krzysztof Musioł

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach dziedziny RYNEK PRACY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dziedziny RYNEK PRACY.
 2. Formularz kwestionariusza osobowego.
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta.

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów EFS”) należy złożyć osobiście w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów:

 1. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów.
 2. Wykaz dziedzin objętych RPO WK-P 2014-2020 (Zał. 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów)
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (Zał. 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 4. Oświadczenia kandydata na eksperta (Zał. 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 5. Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny formalno-merytorycznej (Zał. 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 6. Protokół z posiedzenia komisji wyboru kandydatów na ekspertów (Zał. 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 7. Wzór umowy zlecenia (Zał. 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 8. Ankieta oceny pracy eksperta (Zał. 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).