Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Dodane 05.12.2018 przez Monika Rybicka

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach dziedziny/aspektu:

 1. Uzbrojenie terenów pod inwestycje nr 5*
 2. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna nr 7*
 3. Transport i tabor miejski nr 8*
 4. Ochrona przeciwpowodziowa nr 9*
 5. Gospodarka odpadami nr 10*
 6. Gospodarka wodno-ściekowa nr 11*
 7. Dziedzictwo Kulturowe nr 12*
 8. Bioróżnorodność przyrodnicza nr 13*
 9. Infrastruktura drogowa nr 14*
 10. Transport kolejowy nr 15*
 11. Infrastruktura ochrony zdrowia nr 16*
 12. Infrastruktura społeczna nr 17*
 13. Infrastruktura edukacyjna nr 20*
 14. Aspekt z zakresu pomocy publicznej nr 22*
 15. Turystyka i rekreacja nr 25*

Załączniki:

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020(.pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)
 4. Informacja dla osoby, której dane dotyczą (.pdf)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielanych przez osobę, której dane dotyczą (.pdf)

Nabór odbędzie się w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

 1. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
 2. Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wykaz dziedzin /aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
 3. Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów – wersja word (.doc)
 4. Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Oświadczenia kandydata na eksperta (.pdf)
 5. Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 6. Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
 7. Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wzór umowy o dzieło (.pdf)
 8. Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
 9. Załącznik 8 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Zasady udziału ekspertów na etapie procedury odwoławczej (.pdf)
 10. Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem dziedziny), należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, należy przesyłać w terminie od dnia 10.12.2018 r. do dnia 20.12.2018 r.

Od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.