Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Dodane 23.08.2018 przez Mateusz Hering

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach dziedziny/aspektu:

 1. Uzbrojenie terenów pod inwestycje nr 5*
 2. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna nr 7*
 3. Transport i tabor miejski nr 8*
 4. Ochrona przeciwpowodziowa nr 9*
 5. Gospodarka odpadami nr 10*
 6. Gospodarka wodno-ściekowa nr 11*
 7. Dziedzictwo Kulturowe nr 12*
 8. Bioróżnorodność przyrodnicza nr 13*
 9. Infrastruktura drogowa nr 14*
 10. Transport kolejowy nr 15*
 11. Infrastruktura ochrony zdrowia nr 16*
 12. Infrastruktura społeczna nr 17*
 13. Infrastruktura edukacyjna nr 20*
 14. Aspekt z zakresu pomocy publicznej nr 22*
 15. Turystyka i rekreacja nr 25*

Załączniki:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
 3. Link otwiera się w nowej karcie Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Informacja dla osoby, której dane dotyczą (.pdf)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielanych przez osobę, której dane dotyczą (.pdf)

Nabór odbędzie się w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 12 września 2018 r.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

 1. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wykaz dziedzin /aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
 3. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów – wersja word (.doc)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Oświadczenia kandydata na eksperta – (.pdf)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
 7. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wzór umowy o dzieło (.pdf)
 8. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
 9. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 8 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Zasady udziału ekspertów na etapie procedury odwoławczej (.pdf)
 10. Link otwiera się w nowej karcie Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem dziedziny), należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, należy przesyłać w terminie od dnia 27.08.2018 r. do dnia 12.09.2018 r.

Od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.