Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Dodane 08.06.2017 przez Monika Rybicka

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach dziedziny:

Infrastruktura drogowa nr 14 – m.in. inwestycje w drogi wojewódzkie, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T; inwestycje na drogach poza TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województwa.

Załączniki:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020(.pdf)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
 3. Link otwiera się w nowej karcie Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)

Nabór odbędzie się w dniach od 12 czerwca do 23 czerwca 2017 r.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

 1. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wykaz dziedzin /aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
 3. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów – wersja word (.doc)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Oświadczenia kandydata na eksperta – (.pdf)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
 7. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wzór umowy o dzieło (.pdf)
 8. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
 9. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 8 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Zasady udziału ekspertów na etapie procedury odwoławczej (.pdf)
 10. Link otwiera się w nowej karcie Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem Infrastruktura drogowa nr 14) należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, należy przesyłać w terminie od dnia 12.06.2017 r. do dnia 23.06.2017 r.

Wnioski złożone po terminie lub na inną dziedzinę/aspekt pozostawia się bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.