Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Korzystne zmiany dla potencjalnych beneficjentów w konkursach 1.6.2

Dodane 10.12.2018 przez Leszek Nienartowicz

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, po wysłuchaniu głosów płynących ze środowiska przedsiębiorców naszego regionu, wprowadziła w ramach konkursów: nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 oraz nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 (Poddziałanie 1.6.2 RPO WK-P) możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji objętych kodami PKD związanymi z przetwórstwem rolno- spożywczym.

Jednym z celów przyświecających wdrażaniu funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020 jest ciągłe dążenie do rozwoju regionu w oparciu o jego silne strony. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty, dotacje są kierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje. Jedną z inteligentnych  specjalizacji naszego regionu jest zdrowie i bezpieczna żywność. Specjalizacja ta znajduje swe korzenie w bardzo wysokiej kulturze rolnej regionu, wspartej m.in. rozwiniętym sektorem przetwórstwa żywności.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój sektora gospodarki żywnościowej, realizowany przede wszystkim w oparciu o innowacyjne technologie, procesy, produkty i usługi, a  prowadzący  do  konkurencyjności sektora przetwórstwa żywności, lista stanowiąca załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu została poszerzona o dodatkowe kody PKD. Jednocześnie informujemy, że czas naboru wniosków preselekcyjnych został wydłużony do 14 stycznia 2019 r.

 

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na zapisy Regulaminu konkursu w Podrozdziale 3.3 Typy projektów, kategorie interwencji w odniesieniu do produkcji podstawowej produktów rolnych oraz w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu pierwotnych produktów rolnych.

 

Linki do trwających konkursów :

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP [konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18] – Schemat 1

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP [konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18] – Schemat 2