Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konieczność aneksowania umów ws. opracowania i aktualizacji programów rewitalizacji

Dodane 13.02.2017

W związku z aneksowaniem Umowy z Ministerstwem Rozwoju na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu, aktualizacji programów rewitalizacji, zaistniała potrzeba dostosowania wzorów załączników do Umów zawartych z gminami.

Powyższe wynika ze zmiany zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , w których została zaktualizowana procedura dla Dotacjobiorców.

Do ww. dokumentu wprowadzono następujące zmiany:

– mniej rygorystyczna procedura dla zamówień pomiędzy 20 a 50 tys.,

– wprowadzony katalog możliwości dokonywania zmian w zawartych umowach.

W aneksie uwzględniono także zmianę protokołu biegłego rewidenta, który uporządkowano i usystematyzowano.

W związku z powyższym dla gmin realizujących projekt polegający na opracowaniu programów rewitalizacji zostaną przygotowane aneksy do Umów.

 

Załączniki