Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dodane 06.02.2017 przez Anna Sikora

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

W związku z przyjęciem przez Ministerstwo Rozwoju znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016), (dalej: Wytyczne) oraz wskazaniem dnia ogłoszenia komunikatu, tj. 14 października 2016 r. jako momentu obowiązywania Wytycznych, IZ RPO określiła zasady stosowania zmienionych Wytycznych w odniesieniu do projektów, dla których w momencie wejścia w życie nowelizacji Wytycznych złożone zostały wnioski o dofinansowanie projektu jednak nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu.

Co do zasady, zgodnie z Wytycznymi:

  • do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku;
  • do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania;
  • w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy) wersja Wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, będą one miały zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji tych wytycznych, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w kryteriach oraz Regulaminie konkursu;

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 określa, że w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach konkursów, których ogłoszenie miało miejsce przed dniem ogłoszenia Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmian Wytycznych, jednak dla których nie nastąpiło podpisanie umów o dofinansowanie projektu, stosuje się nowe Wytyczne za zastrzeżeniem, że nie stoją one w sprzeczności z warunkami przyjętymi w kryteriach oraz Regulaminie konkursu. W sytuacji, gdy kryteria lub Regulamin konkursu określał jednoznacznie pewne warunki, na etapie oceny i wdrażania projektu nie mogą one być zmienione, z uwagi na konieczność zapewnienia równego traktowania beneficjentów.