Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat w sprawie procedury odwoławczej

Dodane 06.10.2017 przez Łukasz Trzaska

KOMUNIKAT

w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.)  (dalej: ustawy wdrożeniowej)

 1. skróceniu terminów  (należy zauważyć, że skróceniu terminów w procedurze odwoławczej towarzyszą zmiany, które mają na celu usprawnienie procesu ponownej oceny wniosków o dofinansowanie projektów):
  • na autokontrolę z 21 na 14 dni (art. 56 ust. 2 ustawy);
  • na rozpatrzenie protestu – z 30 na 21 dni (art. 57 ustawy);
  • na łączne rozpatrzenie protestu – z 60 na 45 dni (art. 57 ustawy).
 2. możliwość wycofania protestu (art. 54a ustawy):
  • wprowadzono możliwość wycofania protestu do czasu zakończenia jego rozpatrzenia (art. 54a ust. 1 ustawy);
  • wycofanie protestu będzie możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez wnioskodawcę do instytucji rozpatrującej protest (art. 54a ust. 2 ustawy);
  • w przypadku wycofania protestu właściwa instytucja pozostawi protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę na piśmie (art. 54a ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy);
  • w przypadku wycofania protestu:
 3. nie będzie możliwe jego ponowne wniesienie (art. 54a ust. 5 ustawy);
 4. nie będzie możliwa skarga do sądu administracyjnego (art. 54a ust. 6 ustawy).

Do procedury odwoławczej wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 21 ustawy zmieniającej ustawę wdrożeniową). Powyższe oznacza, że protesty, które wpłyną do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P 2014-2020 po 2 września 2017 r. będą rozpatrywane z uwzględnieniem ww. zmian.