Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat w sprawie ekspertyz przyrodniczych oraz ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów

Dodane 02.03.2016 przez Monika Rybicka

Prezentujpy poniżej pełną treść komunikatu w sprawie ekspertyz przyrodniczych oraz ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju w programowaniu i wdrażaniu obejmując finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko w tym nakierowanych na spełnienie wymogów prawnych w obszarze środowiska. Zgodnie z tą zasadą w ww. programie w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym został zawarty następujący zapis „[w] trosce o występujące na danym terenie gatunki ptaków chronionych, niezbędne będzie wykonanie ekspertyz ornitologicznych, szczególnie w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne uszczelnianie budynków”. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programp Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WK-P) uszczegółowiła pojęcie ekspertyz ornitologicznych uznając, że pod tym pojęcip należy rozumieć wykonanie ekspertyz z zakresu ornitologii (uwzględnia występowanie potencjalnych siedlisk i gatunków ptaków) oraz chiropterologii (uwzględnia występowanie potencjalnych siedlisk i gatunków nietoperzy).

W związku z powyższymi zapisami IZ RPO WK-P informuje, że:

  • dla priorytetu inwestycyjnego 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, w ramach którego będą realizowane projekty[1] wpisujące się w Oś priorytetową 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskopisyjna w regionie, w działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, wnioskodawcy zobligowani są do dołączenia do dokumentacji projektowej w ramach Załącznika 14. Ekspertyzy przyrodnicze wymaganych ekspertyz tj. ekspertyzę ornitologiczną i ekspertyzę chiropterologiczną oraz zobligowani są do dołączenia odpowiednio wypełnionego Załącznika 2.5. Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów;

  • dla pozostałych priorytetów inwestycyjnych, w ramach których realizowane będą konkursy obejmujące prace związane z budową obiektów budowlanych (np. wycinka drzew związana z budową/przebudową dróg), rewitalizacją obiektów budowlanych (np. rpontp, przebudową, adaptacją, termomodernizacją), w wyniku których mogą być zagrożone podlegające ochronie gatunki ptaków, ssaków, roślin i grzybów oraz ich siedliska, IZ RPO WK-P zaleca, aby wnioskodawcy wykonali ekspertyzy przyrodnicze (odpowiednio np. florystyczną, lichenologiczną, herpetologiczną, chiropterologiczną czy ornitologiczną). Ponadto IZ RPO WK-P informuje, że wnioskodawcy nie są zobligowani do dołączenia do dokumentacji projektowej posiadanych ekspertyz w ramach Załącznika 14. Ekspertyzy przyrodnicze. Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, wnioskodawcy są jednak zobowiązani do dołączenia odpowiednio wypełnionego Załącznik 2.5. Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew

    i krzewów.

IZ RPO WK-P informuje, że wskazane powyżej ekspertyzy przyrodnicze powinny być przeprowadzone w terminie i przy użyciu metod umożliwiających określenie listy gatunków chronionych, liczebności osobników, inwentaryzacji siedlisk itd. Ponadto ekspertyzy przyrodnicze powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danej grupy gatunków (chociaż brak w tej kwestii szczegółowych przepisów prawnych, które regulowałby kwestię wiedzy i doświadczenia osób, które przedmiotową ekspertyzę mogą wykonać).

Ponadto IZ RPO WK-P informuje również, że mogą zdarzyć się przypadki (poza priorytetp inwestycyjnym 4c), w których wnioskodawcy zostaną zobowiązani do dołączenia odpowiednich ekspertyz przyrodniczych do dokumentacji projektowej w ramach Załącznika 14. Ekspertyzy przyrodnicze. IZ RPO WK-P każdorazowo takie przypadki określi w kryteriach wyboru projektów oraz zamieści odpowiednią informację pod ogłoszenip o konkursie.

Uwaga!

W stosunku do gatunków objętych ochroną wskazanych w odpowiednich rozporządzeniach zostały wprowadzone zakazy (m.in. zakaz niszczenia, zabijania, płoszenia, niszczenia schronień) oraz powszechnie obowiązujące odstępstwa od tych zakazów.

W przypadku, gdy realizacja inwestycji będzie wiązała się z naruszenip zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną, przeprowadzenie planowanych czynności może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Właściwy organ może wydać zezwolenie, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki do wydania zezwolenia. Organami właściwymi do wydania zezwolenia są, zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Minister Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydaje zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych w obszarze swojego działania. Formularze wniosków o wydanie zezwolenia znajdują się na stronie: Link otwiera się w nowej karcie http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/ochrona-gatunkowa-roslin-zwierzat-i-grzybow.

Wydanie zezwolenia z zakresu ochrony gatunkowej należy traktować jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z powyższym zezwolenie z zakresu ochrony gatunkowej powinno zostać wydane przed decyzją zezwalającą na realizację przedsięwzięcia, jeżeli wiadomo, że realizacja inwestycji będzie wiązała się z czynnościami zakazanymi wobec gatunków chronionych.

Należy w tym miejscu pokreślić, że przed wydanip decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego, m.in. z wymaganiami ochrony środowiska, do których zaliczyć należy kwestie związane z ochroną gatunkową.

W przypadku, gdy planowane jest wykonanie czynności, które spowodują płoszenie ptaków i gdy w zasięgu oddziaływania inwestycji występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo przeprowadzenie tych czynności powinno nastąpić poza okresp lęgowym ptaków. Prace, np.: termomodernizacyjne, wykonywane w okresie lęgowym mogą powodować niszczenie lęgów i piskląt oraz płoszenie i niepokojenie ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków zawiera się w terminie od 1 marca do 15 października (ale może ulec on nieznacznym przesunięciom w zależności od regionu kraju). W związku z powyższym podczas projektowania, przygotowywania i realizacji inwestycji należy uwzględniać dobro przyrody i zasadę zrównoważonego rozwoju.

[1] Dotyczy projektów, których przedmiotp będą prace polegające na ocieplaniu ścian i innych uszczelnieniach budynków.

Literatura:

1) Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Wersja 2, Toruń, luty 2016 r.,

2) Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r., znak: DOP-OR.075.03.5.2012.ep.1,

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651),

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1348),

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1408),

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),

8) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).