Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat w sprawie aktualizacji wzorów umów

Dodane 19.06.2020 przez Patrycja Rafalska

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO) informuje, że w związku z wystąpieniem w 2020 r. choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 (dalej: COVID-19) oraz pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej [1] w którym wskazano definicję siły wyższej, zaszła konieczność aktualizacji wzorów:

  1. Umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji,
  2. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dofinansowanie na realizację projektu własnego oraz
  3. Porozumienia o dofinansowanie Projektu.

Wprowadzone zmiany:

  1. Zmieniona została definicja siły wyższej;
  2. Wprowadzony został obowiązek niezwłocznego informowania IZ RPO w zakresie oddziaływania siły wyższej na projekt oraz uzgodnienia niezbędnych działań naprawczych;
  3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, umożliwiono beneficjentowi składanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w terminie uzgodnionym z IZ RPO, w siedzibie tej instytucji lub pocztą z notarialnym poświadczeniem;
  4. Zmieniono regulacje dotyczące natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku oddziaływania siły wyższej;
  5. Zaktualizowano metryki aktów prawnych.

W przypadku projektów, w których będą miały zastosowanie działania naprawcze w związku
z wystąpieniem siły wyższej należy aneksować umowy niezawierające przedmiotowych zapisów. Wprowadzone zapisy nie naruszają zasady równego traktowania Wnioskodawców. 

[1] Pismo z 13 marca 2020r. dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE