Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat IZ RPO dotyczący konkursu na wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich

Dodane 14.09.2016

W ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16, ogłoszonego dla poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich, do wsparcia przewidziano projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, w szczególności:

  1. usługi doradcze w zakresie innowacji[1] i usług wsparcia innowacji[2], w tym m.in. w zakresie zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  2. usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym doradztwo w zakresie zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym;
  3. nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

W związku z powstałymi wątpliwościami IZ RPO wyjaśnia, iż zgodnie z przypisami zawartymi w kryteriach wyboru projektu (odpowiednio przypis 1 i 2 niniejszego komunikatu), przyjętych 2 czerwca br., przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, jedynie pierwszy typ projektu (oznaczony lit. a) wpisuje się w definicje określone w art. 2 pkt 94) i 95) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014[3]. Oznacza to, że jedynie w zakresie realizacji pierwszego typu projektu, czyli usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wnioskodawca może skorzystać z możliwości podniesienia poziomu dofinansowania wynikającej z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z tym jednak zastrzeżeniem, iż poziom dofinansowania zgodnie z kryterium B.8 nie może być wyższy niż 85%. Tego typu działania będą realizowane na zasadach określonych w rozporządzeniu na wspieranie innowacyjności[4].

Jedynie w sytuacji, gdy ponoszone w ramach tego typu projektu koszty nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach rozporządzenia na wspieranie innowacyjności, a także
w przypadku gdy beneficjentem wsparcia jest duże przedsiębiorstwo, będą mogły być finansowane na podstawie rozporządzenia de minimis[5]. W takim przypadku intensywność wsparcia nie może być wyższa niż 85%.

Działania w zakresie drugiego i trzeciego typu projektu będą realizowane na zasadach określonych w rozporządzeniu na usługi doradcze[6]. Oznacza to, że maksymalny poziom dofinansowania w zakresie typu projektu b) i c) wynosi 50%.

Jedynie w sytuacji, gdy ponoszone w ramach tego typu projektu koszty nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach rozporządzenia na usługi doradcze, a także w przypadku gdy beneficjentem wsparcia jest duże przedsiębiorstwo, będą one mogły być finansowane na podstawie rozporządzenia de minimis[7]. W takim przypadku intensywność wsparcia nie może być wyższa niż 85%.

[1] Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 94) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

[2] Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 95) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Usługi wsparcia innowacji nie mogą być samodzielnie realizowanym typem projektu. Ich koszty będą kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy będą elementem dodatkowym w projekcie.

[3] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010).

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417).