Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


KOMUNIKAT Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dodane 13.10.2020 przez Paweł Łopatowski

w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca RPO pragnie przypomnieć, że realizacja założeń RPO na wszystkich jego etapach wdrażania, w tym przygotowania, monitorowania, realizacji, informacji i promocji, nie może zakładać działań dyskryminujących.

Należy zaznaczyć, że artykuł 21 Karty praw podstawowych UE  zakazuje wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

W związku z tym, w toku szeroko rozumianej realizacji projektów współfinansowanych z RPO, szczególną uwagę zwrócić należy na poniższe aspekty dotyczące tych zasad:

  1. zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Natomiast w ramach programów operacyjnych zakłada równy dostęp do funduszy na wszystkich etapach wdrażania programów, tj. na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn to celowe, systematyczne i świadome ocenianie danej polityki i działań z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości szans kobiet i mężczyzn;
  2. zasada równości szans i niedyskryminacji – to umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

 

Jako Instytucja Zarządzająca RPO  jesteśmy zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć dyskryminującego charakteru działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Dlatego też apelujemy o zachowanie szczególnej dbałości, aby zapewnić zgodność realizacji Państwa projektów z zasadami horyzontalnymi. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, aby podejmowane działania nie dyskryminowały osób z jakichkolwiek powodów, ponieważ wszelkie dyskryminacyjne działania, tj. deklaracje, oświadczenia lub uchwały podejmowane m.in. przez samorządy lokalne czy pracodawców stanowią działania sprzeczne z wartościami określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i stanowić będą podstawę do odmowy współfinansowania  działań i projektów w ramach unijnej polityki spójności, w zakresie w jakim wpływa to na zgodność realizacji projektu z przepisami prawa unijnego.  

 

W związku z powyższym, należy mieć na uwadze, iż środki RPO nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do realizacji jakichkolwiek działań, które byłyby  dyskryminujące dla uczestników projektu, jego personelu czy osób współpracujących.