Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie możliwości zwiększania dofinansowania w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dodane 30.09.2022 przez Patrycja Rafalska

Mając na uwadze zasady równego dostępu do informacji wszystkich Beneficjentów RPO oraz zachowanie zasady równego traktowania wszystkich Beneficjentów Instytucja Zarządzająca RPO pragnie przypomnieć, że przedmiotem zawieranych umów o dofinansowanie projektów jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dofinansowania na realizację projektu, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją aplikacyjną. W § 2 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu wskazane są wartości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania. Zgodnie z zapisami umowy poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w § 2 ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

Mając jednakże na uwadze aktualną sytuację w Ukrainie i skutki jakie ta sytuacja wywołuje dla przebiegu i realizacji kontraktów publicznych, sytuację zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 i wpływu pandemii na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie oraz aktualną sytuację gospodarczą w Polsce związaną zwłaszcza z wysokim poziomem inflacji, Instytucja Zarządzająca RPO informuje, iż Beneficjenci RPO w projektach, których kwoty po przetargowe przewyższają kwoty przewidziane w projektach, mogą złożyć do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o zwiększenie finansowania (przy zachowaniu % dofinansowania wynikającego z Regulaminu danego konkursu).

Z wnioskiem o zwiększenie finansowania mogą zwrócić się Beneficjenci projektów, których realizacja nie została zakończona, w przypadku których kwota wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania wskazana w dokumentacji aplikacyjnej i zawartej Umowie/aneksie jest niewystarczająca na realizację projektu, a zwiększenie planowanych kosztów wynika ze wzrostu cen rynkowych i jest udokumentowane przeprowadzonymi (zakończonymi) postępowaniami o udzielenie zamówienia w ramach projektu. Ewentualne zwiększenie dofinansowania musi być zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej (jeśli dotyczy), nie może burzyć efektu zachęty (jeśli występuje) oraz nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa wskazanych w umowie o dofinansowanie – wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione. Ponadto złożenie wniosku o zwiększenie dofinansowania nie jest podstawą do wstrzymania realizacji projektu przez Beneficjenta.

Warunkiem rozpatrzenia takiego wniosku będzie:

  • wzrost wydatków kwalifikowalnych projektu nie skutkujący zmianą zakresu rzeczowego Projektu oraz wykazanie przez Beneficjenta konieczności zwiększenia dofinansowania,
  • weryfikacja, czy taka zmiana dofinansowania nie wpłynie na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu,
  • dostępność środków w ramach danego działania/poddziałania w ramach RPO.

Brak wykazania przez Beneficjenta spełnienia przesłanek o których mowa w pkt 1 i 2 komunikatu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.