Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 doprecyzowujący Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO z 30 września 2022 r. w zakresie możliwości zwiększania dofinansowania w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dodane 02.01.2023 przez Patrycja Rafalska

W związku z licznymi pytaniami Beneficjentów kierowanymi do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej: Instytucją Zarządzającą RPO) w kwestii zasad wskazanych w Komunikacie Instytucji Zarządzającej RPO z 30 września 2022 r. w zakresie możliwości zwiększania dofinansowania w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO postanowiła doprecyzować Komunikat:

  1. wniosek o zwiększenie dofinansowania może zostać złożony przez Beneficjentów najpóźniej do dnia zakończenia realizacji projektu, przez który należy rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj.: ostatnie zaplanowane w ramach Projektu zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone przez Beneficjenta (ostatnia data płatności) – złożenie wniosku o zwiększenie dofinansowania po tym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku o zwiększenie dofinansowania bez rozpatrzenia;
  2. sama możliwość wnioskowania o zwiększenie dofinansowania, zgodnie z Komunikatem Instytucji Zarządzającej RPO, nie jest wystarczającą przesłanką złożenia wniosku – Beneficjenci zobowiązani są szczegółowo wykazać, że wnioskują o zwiększenie dofinansowania z powodu braku wystarczających środków na realizację zadań związanych z projektem, a ponadto brak wystarczających środków musi być wynikiem przeprowadzonych zamówień publicznych (w stosunku do kwot przewidzianych w umowie o dofinansowanie projektu), których to cena jest efektem obecnej sytuacji gospodarczo-finansowej nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy, wynikającej z prowadzonych działań wojennych w Ukrainie (co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost cen surowców kluczowych: ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego, co z kolei powoduje dalszy wzrost cen kluczowych dla gospodarki dóbr, w tym cen robót budowlanych, usług, urządzeń oraz materiałów), aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i/lub trudnej sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw będącej rezultatem wprowadzenia na terytorium Polski stanu pandemii związanej z SARS-CoV-2 – po stronie Beneficjenta pozostaje uargumentowanie wniosku i wykazanie zwiększonych wydatków w rezultacie powyższych przesłanek;
  3. w przypadku projektów realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ewentualna możliwość wnioskowania o zwiększenie dofinansowania będzie regulowana odrębnym stanowiskiem/komunikatem Instytucji Zarządzającej RPO;
  4. w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) ewentualna możliwość wnioskowania o zwiększenie dofinansowania będzie regulowana odrębnym stanowiskiem/komunikatem Instytucji Zarządzającej RPO.

Instytucja Zarządzająca RPO przypomina, że warunkiem rozpatrzenia takiego wniosku będzie:

  1. wzrost wydatków kwalifikowalnych projektu nie skutkujący zmianą zakresu rzeczowego Projektu, a zwiększenie planowanych kosztów jest udokumentowane przeprowadzonymi, zakończonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia w ramach projektu;
  2. weryfikacja, czy taka zmiana dofinansowania nie wpłynie na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu,
  3. dostępność środków w ramach danego działania/poddziałania w ramach RPO.

Brak wykazania przez Beneficjenta spełnienia ww. przesłanek skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.