Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym WK-P 2014-2020 [07.07.2016]

Dodane 07.07.2016 przez Mateusz Hering

Komunikat w sprawie możliwości dostarczania dokumentów w ramach dokumentacji projektowej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu/moment poprawy/wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów.

W związku z licznymi zapytaniami Wnioskodawców oraz różnymi pojawiającymi się interpretacjami dotyczącymi wątpliwości z jaką datą Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 powinien uzyskać i przedkładać Instytucji Organizującej Konkurs dokumenty stanowiące dokumentację projektową w celu spełnienia danego kryterium wyboru projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (dalej: IZ RPO) informuje, co następuje.

W przypadku gdy w ramach definicji danego kryterium wyboru projektów została wskazana data z jaką Wnioskodawca powinien uzyskać wymagany dokument, wówczas wskazana data jest obowiązującą Wnioskodawcę dla danego konkursu i nie ma możliwości akceptacji przez IZ RPO dokumentu uzyskanego w trakcie trwania procedury oceny danego projektu.

Przykładowo, w ramach kryterium wyboru projektów B.5 pn. „Gotowość techniczna projektu do realizacji” definicja określa, iż „ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy) lub wnioskodawca dokonał zgłoszenia budowy”. W takim przypadku, datą z jaką Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania i posiadania wymaganego powyżej dokumentu, jest data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nie dołączył wymaganego dokumentu, wówczas w procedurze oceny Wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie wymaganego dokumentu, jednakże data pozyskania powyższego dokumentu nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku gdy w ramach definicji danego kryterium wyboru projektów nie została wskazana data z jaką Wnioskodawca powinien uzyskać wymagany dokument, wówczas datą obowiązującą Wnioskodawcę dla danego konkursu jest data ostatniego dnia na złożenie poprawy błędów wynikających z oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria lub wyjaśnień, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny, w zakresie wskazanym przez IZ RPO w piśmie z uwagami.

Przykładowo: Załącznik 2.3 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, jest jednym z niezbędnych dokumentów do wniosku o dofinansowanie projektu i co do zasady powinien być uzyskany i dostarczony w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Jednakże Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość dostarczenia ww. załącznika z datą na moment złożenia uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu – w wyniku uwag IZ RPO. Podejście IZ RPO wynika z tego, że kryterium, w ramach którego oceniany jest załącznik nie wskazuje, że dokument powinien być wydany na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Innym przykładem jest kryterium wyboru projektów C.1.2 Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Definicja określa, iż „ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z PGN lub SEAP. Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN lub SEAP z zasadami ich opracowania”. Pozytywna opinia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna zostać wydana najpóźniej w dniu  złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Jednakże IZ RPO dopuszcza możliwość dostarczenia ww. załącznika z datą na moment złożenia uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu. Podejście IZ RPO wynika z tego, że kryterium w ramach którego oceniany jest załącznik nie wskazuje, że dokument powinien być wydany na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Powyższy komunikat IZ RPO dotyczy procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.