Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący terminu składania dokumentacji projektowej dotyczącej wniosków składanych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

Dodane 17.02.2017 przez Monika Rybicka

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż w sytuacji gdy 30-dniowy termin złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie projektu, wskazany w piśmie dotyczącym wyniku oceny preselekcyjnej, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

W związku z powyższym w sytuacji gdy termin złożenia właściwej dokumentacji projektowej przypada w sobotę lub niedzielę wówczas ww. dokumentację należy złożyć w punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu w najbliższym następnym dniu powszednim, tj. w poniedziałek.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przypomina, iż załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji papierowej, natomiast załącznik nr 1 Biznes plan, zgodnie z zapisami pkt 35 rozdziału 4 Termin, miejsce i forma składania wniosków preselekcyjnych oraz wniosków o dofinansowanie projektu Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16), należy złożyć również w formie elektronicznej – na nośniku elektronicznym. Arkusze obliczeniowe do Biznes Planu powinny zawierać aktywne formuły dotyczące sporządzonej analizy finansowej i ekonomicznej. Wersja papierowa Biznes Planu powinna być tożsama z wersją elektroniczną Biznes Planu.